I SA/Gl 646/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1742014

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 grudnia 2014 r. I SA/Gl 646/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Pindel (spr.).

Sędziowie WSA: Paweł Kornacki, Wojciech Organiściak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi A S.A. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) uchylająca w całości decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia (...) nr (...) w sprawie określenia A' S.A. w W. (obecnie A S.A. w W.) wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2008 r. w kwocie (...) zł i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ odwoławczy na wstępie zwrócił uwagę na kwestię dopuszczalności orzekania w przedmiocie wysokości zobowiązania podatkowego z uwagi na możliwość przedawnienia tego zobowiązania. W związku z tym ustalił, że w odniesieniu do zobowiązania podatkowego określonego decyzją pierwszoinstancyjną nastąpiła przerwa biegu terminu przedawnienia w związku z art. 70 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm., zwanej dalej w skrócie "O.p."), zgodnie z którym bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Jednocześnie podniósł, że w niniejszej sprawie postanowieniem z dnia (...) nr (...), Prezydent Miasta K. nadał swojej decyzji z dnia (...) w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2008 r. rygor natychmiastowej wykonalności, a następnie - w wyniku wniesionego przez Spółkę zażalenia - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. postanowieniem z dnia (...) nr (...) utrzymało w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. Wskazał także, że w dniu 19 grudnia 2013 r. wobec Spółki zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne dotyczące zobowiązania podatkowego określonego decyzją z dnia (...), a w dniu (...) zastosowano skutecznie środek egzekucyjny w postaci zajęcia rachunku bankowego, o czym Spółka została poinformowana w dniu 27 grudnia 2013 r.

Kwestionując powyższe stanowisko w skardze pełnomocnik Spółki zarzucił decyzji organu II instancji naruszenie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a w zw. z art. 208 § 1 oraz w zw. z art. 70 § 1 i § 4 O.p. poprzez uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, w sytuacji, w której nastąpiło przedawnienie zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2008 r., w związku z czym należało uchylić decyzję pierwszoinstancyjną i umorzyć postępowanie w sprawie.

Zdaniem pełnomocnika Spółki prowadzone postępowanie egzekucyjne nie doprowadziło do przerwania biegu terminu przedawnienia, ponieważ zajęcie rachunku bankowego nastąpiło wcześniej, niż doręczono Spółce decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2008 r., gdyż czynności tej dokonano dopiero w dniu 30 grudnia 2013 r. Natomiast okolicznością skutkującą przerwaniem biegu terminu przedawnienia jest wyłącznie zastosowanie środka egzekucyjnego w sytuacji, w której było to dopuszczalne i nastąpiło zgodnie z prawem.

W odpowiedzi na skargę organ podniósł, że skuteczne doręczenie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2008 r. miało miejsce w dniu 16 grudnia 2013 r., tym samym dopuszczalne było, aby w tym dniu doręczone zostało postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Na rozprawie przeprowadzonej w dniu 11 grudnia 2014 r. Przewodniczący składu orzekającego stwierdził, że w tut. Sądzie pod sygn. akt I SA/Gl 618/14 zawisła sprawa ze skargi A S.A. w W. na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji organu I instancji z dnia (...), zaś termin rozprawy w tej sprawie został wyznaczony na dzień 9 stycznia 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje: Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a."), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wskazać w tym miejscu przyjdzie, że Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 28 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I FPS 8/13) podjął uchwałę, zgodnie z którą uchylenie postanowienia o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności i w konsekwencji umorzenie na podstawie art. 59 § 1 pkt 2 i art. 60 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.) postępowania egzekucyjnego, powoduje unicestwienie materialnoprawnych skutków zastosowania środka egzekucyjnego, w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 4 O.p.

W toku postępowania Sąd ustalił, że w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 618/14 A S.A. w W. wniosła skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego K. z dnia (...) nr (...), mocą którego utrzymano w mocy postanowienie organu pierwszej instancji z dnia (...), nr (...) o nadaniu decyzji z dnia (...) nr (...) w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2008 r. (tekst jedn.: decyzji uchylonej zaskarżoną w niniejszej sprawie decyzją z dnia (...)) rygoru natychmiastowej wykonalności.

Zdaniem Sądu, od wyniku postępowania w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 618/14 zależy rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie, pozwoli bowiem ocenić, czy organ podatkowy mógł orzekać w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2008 r., z uwagi na fakt, że doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia, czy też powinien był uznać, że wystąpiła przesłanka do umorzenia postępowania w uwagi na przedawnienie zobowiązania podatkowego.

W świetle przywołanej uchwały orzeczenie w przedmiocie postanowienia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności będzie miało zasadnicze znaczenie dla oceny prawidłowości działań organów podjętych w niniejszej sprawie.

Opisana okoliczność uzasadnia zawieszenie niniejszego postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., o czym orzeczono w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.