Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2059126

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 6 czerwca 2016 r.
I SA/Gl 605/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Przemysław Dumana.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. G. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem wskazanym w sentencji niniejszego postanowienia Dyrektor Izby Skarbowej w K., po rozpoznaniu zażalenia J. G. utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w D. uznające za niezasadne zarzuty na postępowanie egzekucyjne określone w art. 33 pkt 1, 3 i 10 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na wyżej wymienione postanowienie organu drugiej instancji, J. G. wniosła skargę do tutejszego Sądu, w której zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., Sąd może wstrzymać w drodze postanowienia wykonanie aktu organu administracji, jeżeli zaistnieją określone w tym przepisie warunki: niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Jednakże nie każdy akt administracyjny kwalifikuje się do wykonania i w związku z tym nie każdy wymaga wykonania. Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonych aktów administracyjnych dotyczy tych spośród nich, które takiemu wykonaniu podlegają, a zatem korzystają z przymiotu wykonalności.

Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie pozostaje postanowienie, które nie obliguje strony skarżącej do jakiegokolwiek działania. W rzeczywistości problem wykonania aktu administracyjnego dotyczy aktów zobowiązujących, ustalających dla ich adresatów nakazy powinnego zachowania lub zakazy określonego zachowania, aktów na podstawie których określony podmiot uzyskuje równocześnie uprawnienie i mocą którego zostają na niego nałożone określone obowiązki oraz aktów, na podstawie których jeden podmiot jest do czegoś zobowiązany, a drugi wyłącznie uprawniony. Nadto nie kwalifikują się do wykonania wszelkie akty administracyjne odmowne. (por. Tadeusz Woś, Postępowanie sądowo-administracyjne, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004 r., s.217).

Postanowienie, które zostało zaskarżone w niniejszej sprawie utrzymuje w mocy postanowienie uznające zarzut w sprawie postępowania egzekucyjnego za niezasadny. Nie obliguje więc ono strony skarżącej do jakiegokolwiek działania, nie może być również wykonane w trybie przymusowym poprzez wdrożenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego, przy tym samo zostało wydane w toku takiego postępowania. Zaskarżone postanowienie zawiera negatywną ocenę zarzutu zgłoszonego w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym, nie nakłada zaś na zobowiązanego żadnych nowych obowiązków, czyli nie wywołuje bezpośrednich skutków w sferze jego praw, czy obowiązków. W tym stanie rzeczy należało stwierdzić, że zaskarżone postanowienie należy do tej kategorii aktów prawnych, które nie posiadają przymiotu wykonalności, a tym samym nie można orzec o wstrzymaniu jego wykonania.

Z tych względów na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.