Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2900772

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
I SA/Gl 59/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Randak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: podjąć zawieszone postępowanie;

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.