Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835497

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
I SA/Gl 589/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Wojciech Organiściak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A S.A. w Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości postanawia podjąć zawieszone postępowanie sądowe. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.