I SA/Gl 552/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2524509

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 lipca 2018 r. I SA/Gl 552/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Kozłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.D. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi postanawia: przywrócić termin. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją wskazaną w sentencji postanowienia Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (dalej: organ odwoławczy) uchylił w całości decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w D. z dnia (...) nr (...) w sprawie ustalenia B.D. (dalej: skarżąca, strona) zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2011 r. w kwocie (...) zł oraz orzekł nową wysokość tego podatku w wysokości 75% uzyskanego przychodu w kwocie (...) zł.

Na powyższą decyzję organu odwoławczego strona, działająca przez pełnomocnika, będącego adwokatem, wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Na podstawie zarządzenia Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 maja 2018 r. pełnomocnik skarżącej wezwany został do usunięcia braku formalnego skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi. Nadto na podstawie zarządzenia Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 maja 2018 r. pełnomocnik skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 2000 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca powyższe wezwania doręczona została pełnomocnikowi skarżącej w dniu 1 czerwca 2018 r.

W piśmie z dnia 11 czerwca 2018 r. złożonym osobiście w Sądzie w tym samym dniu pełnomocnik skarżącej wniósł o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi.

W uzasadnieniu wniosku wskazywał, że skarżąca obecnie przebywa na terenie (...) w związku z bardzo trudną sytuacją materialną. W dniu 9 czerwca 2018 r. przybyła jednak do Polski i udzieliła pełnomocnictwa do działania w jej imieniu. Pełnomocnik strony podkreślił, że mając na uwadze fakt, iż zamieszkuje ona obecnie i pracuje na terenie (...), nie miał możliwości usunięcia braków poprzez złożenie pełnomocnictwa udzielonego przez skarżącą wcześniej aniżeli w dniu 9 czerwca 2018 r. Wraz z wnioskiem pełnomocnik nadesłał kopię pełnomocnictwa udzielonego mu w dniu 9 czerwca 2018 r. przez skarżącą. Następnie na wezwanie Sądu pełnomocnik przy piśmie z dnia 12 lipca 2018 r. przedstawił uwierzytelniony przez siebie odpis powyższego pełnomocnictwa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Wniosek o przywrócenie terminu jest zasadny.

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej: p.p.s.a.) jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Z kolei w myśl art. 87 § 1 i 2 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, uprawdopodobniając okoliczności wskazujące na brak winy w tym uchybieniu. Przy czym stosownie do art. 87 § 4 p.p.s.a. równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

W rozpatrywanej sprawie wniosek o przywrócenie uchybionego terminu złożony został z zachowaniem terminu siedmiodniowego, o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a. Przyczyna uchybienia terminu ustała bowiem w dniu 9 czerwca 2018 r., tj. z chwilą, gdy skarżąca przybyła do kraju i udzieliła pełnomocnictwa. Wniosek o przywrócenie terminu złożony został w dniu 11 czerwca 2018 r. a więc w terminie.

Dopełniono również czynności, która nie została dokonana w terminie - przedłożono pełnomocnictwo procesowe udzielone przez skarżącą.

Okoliczności powyższe dały podstawę do merytorycznego zbadania zasadności wniosku o przywrócenie terminu.

W ocenie Sądu w rozpatrywanej sprawie w sposób wystarczający uprawdopodobniony został brak winy pełnomocnika skarżącej w uchybieniu terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi. Z uwagi na nieobecność skarżącej w kraju pełnomocnik nie był w stanie w terminie przedłożyć stosownego pełnomocnictwa procesowego, a możliwość taka zaistniała dopiero z chwilą przyjazdu skarżącej i udzielenia (podpisania jako mocodawca) pełnomocnictwa, tj. w dniu 9 czerwca 2018 r.

Na marginesie wskazać trzeba, że odrębną kwestią w niniejszej sprawie jest nieuiszczenie pomimo wezwania wpisu od skargi. Pełnomocnik skarżącej nie wniósł jednak w tym zakresie o przywrócenie terminu. Z uwagi na to, niniejsze orzeczenie dotyczy jedynie kwestii przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi (złożenia pełnomocnictwa), zaś odnośnie braku wpisu od skargi wydane zostało odrębne postanowienie.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.