Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507184

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2018 r.
I SA/Gl 537/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agata Ćwik-Bury.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w 2014 r. postanawia: odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

J. M. (dalej: skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na wskazaną w sentencji niniejszego orzeczenia decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w 2014 r.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 17 maja 2018 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 203,00 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi doręczony został skarżącej w dniu 25 maja 2018 r.

Należny wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Zaznaczyć następnie należy, że w niniejszej sprawie siedmiodniowy termin przewidziany do uiszczenia wpisu od skargi upłynął skarżącej bezskutecznie z dniem 1 czerwca 2018 r. (piątek), a to z uwagi na doręczenie wezwania w tym przedmiocie w dniu 25 maja 2018 r.

Ponieważ należny wpis od skargi nie został uiszczony, podlegała ona odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.