Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749808

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
I SA/Gl 525/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Organiściak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. K. na interpretację Ministra Finansów z dnia (...), nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Interpretacją indywidualną oznaczoną w sentencji niniejszego postanowienia Minister Finansów stwierdził, że nieprawidłowe jest stanowisko R. K. przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczenia straty powstałej w latach 2007-2011 z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na powyższą interpretację indywidualną wniósł R. K.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 20 maja 2015 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na oznaczoną wyżej interpretację indywidualną prawa podatkowego w kwocie (...) zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka polecona z dnia 25 maja 2015 r. skierowana do skarżącego na adres podany w skardze i zawierająca m.in. odpis powyższego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego została dwukrotnie awizowana, tj. po raz pierwszy w dniu 28 maja 2015 r. i po raz drugi w dniu 8 czerwca 2015 r., a następnie w dniu 15 czerwca 2015 r. zwrócona do nadawcy z adnotacją "zwrot nie podjęto w terminie".

Do chwili obecnej wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwana dalej "p.p.s.a."), skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Zwrócić w tym miejscu należy uwagę, że stosownie do art. 73 p.p.s.a., w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72 cytowanej ustawy, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, które umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe.

W przypadku niepodjęcia pisma w powyższym terminie, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego okresu, liczonego od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej bądź w urzędzie gminy.

Taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie, gdyż przesyłka zawierająca odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego została zgodnie z regulacją zawartą w art. 73 p.p.s.a. dwukrotnie awizowana, tj. po raz pierwszy w dniu 28 maja 2015 r., a następnie po raz drugi w dniu 8 czerwca 2015 r. Termin do odebrania przesyłki biegł od daty pierwszego awizowania przez kolejnych 14 dni. Okoliczność, że powtórne awizo doręczono dopiero w dniu 8 czerwca 2015 r., nie może mieć wpływu na zmianę terminu wynikającego z art. 73 p.p.s.a. Jeśli strona nie odbierze przesyłki w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia pierwszego awiza, uznać należy, że została ona doręczona prawidłowo. Termin nie może być przedłużony, nawet gdy listonosz pozostawi w skrzynce adresata drugie awizo później niż siódmego dnia od daty dostarczenia pierwszego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 października 2012 r., sygn. akt I FSK 1640/11, wydany na podst. art. 150 Ordynacji podatkowej, zawierającego analogiczną regulację jak art. 73 p.p.s.a., publ. Lex nr 1221982, postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 października 2014 r., sygn. akt II FZ 1403/14, publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Wobec powyższego należy przyjąć, że w niniejszej sprawie przesyłka zawierająca odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego została doręczona w dniu 11 czerwca 2015 r. Siedmiodniowy termin przewidziany do uiszczenia wpisu od skargi upłynął zatem bezskutecznie z dniem 18 czerwca 2015 r.

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.