I SA/Gl 520/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - OpenLEX

I SA/Gl 520/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749606

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 czerwca 2015 r. I SA/Gl 520/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Randak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika i określenie wysokości należności z tytułu pobranych, a niewpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za kwiecień 2014 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 20 maja 2015 r. Przewodniczący Wydziału I WSA w Gliwicach wezwał skarżącą Spółkę do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł stosownie do § 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

Odpis powyższego zarządzenia, przesłany na wskazany w skardze adres Spółki, doręczono osobie uprawnionej do odbioru przesyłki w dniu 27 maja 2015 r.

W oddziale budżetowo-finansowym tut. Sądu nie odnotowano należnej wpłaty do dnia dzisiejszego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 214 § 1 i art. 219 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej w skrócie: "p.p.s.a."), strona wnosząca skargę jest zobowiązana uiścić należny wpis sądowy. Rzeczoną wyżej opłatę należało uiścić w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi (art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a.).

Zgodnie bowiem z art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym celu przewodniczący wzywa wnoszącego pismo (skargę), aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania (odrzucenia skargi) uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Stosownie zaś do treści art. 220 § 3 p.p.s.a. - skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Ustalono, że odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego doręczono skutecznie stronie skarżącej w dniu 27 maja 2015 r. Z tych względów termin zakreślony dla uiszczenia stosownej opłaty upłynął w dniu 3 czerwca 2015 r. Termin ten upłynął bezskutecznie albowiem należny wpis sądowy nie został uiszczony. W tym stanie rzeczy, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd skargę odrzucił.

2

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.