Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2683516

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 17 czerwca 2019 r.
I SA/Gl 502/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Eugeniusz Christ.

Sędziowie WSA: Wojciech Gapiński, Paweł Kornacki (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2019 r. sprawy ze skargi A sp. z o.o. w G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ulg płatniczych - odmowy umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

A sp. z o.o. w G. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia (...), nr (...) w przedmiocie umorzenia w ramach pomocy regionalnej zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości za wrzesień oraz październik 2016 r. wraz z odsetkami za zwłokę.

W piśmie z dnia 10 czerwca 2019 r. pełnomocnik skarżącej oświadczył, że wycofuje przedmiotową skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej: p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę i sąd jest tą czynnością związany. Jednakże sąd może uznać cofnięcie za niedopuszczalne, jeżeli zmierzałoby ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W myśl zaś art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

W ocenie sądu, w rozpatrywanej sprawie nie zachodzą ustawowe przesłanki wyłączające skuteczność oświadczenia skarżącej o cofnięciu skargi w rozumieniu art. 60 p.p.s.a.

Mając to na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia i umorzył postępowanie sądowe na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.