Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2059115

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 13 czerwca 2016 r.
I SA/Gl 461/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Randak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanawia skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przesyłka zawierająca ww. decyzję skierowana do G. B. (dalej jako "skarżąca") na adres wskazywany przez skarżącą, tj. ul. (...),(...) M. po uprzedniej podwójnej awizacji (pierwsza awizacja w dniu 25 stycznia 2016 r., druga awizacja w dniu 2 lutego 2016 r.) została wydana w dniu 9 lutego 2016 r.

Pismem z dnia 10 marca 2016 r. skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) nr (...).

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. wniosło o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.:Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej także: p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zgodnie natomiast z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż sposoby doręczania pism osobom fizycznym w postępowaniu podatkowym określają przepisy art. 148-150 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm., powoływanej w skrócie: O. p.). Art. 150 tej ustawy ustanawia szczególny tryb doręczeń, który polega na uznaniu fikcji dokonania doręczenia pisma, w wypadku niemożności doręczenia go osobiście adresatowi przesyłki albo w tzw. sposób zastępczy (art. 148-149 O. p.) i przechowywania pisma przez okres czternastu dni w placówce pocztowej, o czym zawiadamia się adresata przesyłki. Wraz z upływem ostatniego dnia tego okresu i niepodjęcia pisma w placówce pocztowej, pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Powyższa regulacja przesądza zatem, że doręczenie zastępcze, będące odstępstwem od zasady wynikającej z art. 148 § 1 O.p., następuje z upływem 14 dnia od dnia pierwszej awizacji.

Z akt sprawy oraz z pisma A S.A. Centrum Usług Biznesowych z dnia 24 maja 2016 r., będącego odpowiedzią na reklamację, wynika, że przesyłka zawierająca zaskarżoną decyzję została odebrana przez skarżącą w dniu 9 lutego 2016 r. Jednakże z treść pisma A S.A. wynika również, że przesyłka ta z powodu nieobecności adresata była uprzednio dwukrotnie awizowana, tj. w dniu 25 stycznia 2016 r., a następnie w dniu 2 lutego 2016 r. Powyższe oznacza, że przesyłka została wydana skarżącej po upływie 14 dniowego terminu wynikającego z art. 150 § 4 O.p., który upływał w dniu 8 lutego 2016 r.

W ocenie Sądu okoliczność, że skarżąca odebrała przesyłkę po upływie 14-dniowego terminu, o którym mowa w art. 150 O.p. nie oznacza, że termin ten uległ przedłużeniu bądź podlega obliczeniu według innych zasad, niż wynika to z przywołanych przepisów prawa. Należy również podkreślić, że wprowadzona przez ustawodawcę fikcja doręczenia jest w tej sytuacji prawnie skuteczna, to znaczy pociąga za sobą wszelkie skutki doręczenia, w tym także skutek w postaci rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia skargi. Okoliczność, że w przedmiotowej sprawie placówka pocztowa faktycznie wydała przesyłkę adresatowi w dniu 9 lutego 2016 r. nie może w żadnym razie przesądzać o skutku doręczenia decyzji w rozumieniu przepisów O.p., ten bowiem z mocy przepisu art. 150 § 4 O.p. następuje z mocy prawa z upływem ostatniego, 14 dniowego terminu liczonego od daty pierwszego awizowania przesyłki. W tej kwestii Sąd podziela pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrażony m.in. w postanowieniu z dnia 12 stycznia 2010 r., sygn. akt II FSK 1908/09 oraz w wyroku z dnia 11 grudnia 2009 r., sygn. akt II FSK 1075/08, że dniem doręczenia zastępczego jest dzień, w którym bezskutecznie upłynął czternastodniowy termin odbioru decyzji prawidłowo złożonej w placówce pocztowej (§ 2 zd. 2 art. 150 O.p.), a nie dzień późniejszego, faktycznego wydania jej w tej placówce adresatowi. Takie nieprawidłowe działanie poczty mogłoby zostać rozważone jedynie w kontekście przywrócenia terminu do wniesienia skargi, jednakże takiego wniosku skarżąca nie złożyła.

Powyższe oznacza, że od dnia 9 lutego 2016 r. zaczął biec skarżącej termin do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który upłynął w dniu 9 marca 2016 r.

Tym samym skarga wniesiona w dniu 10 marca 2016 r. jako wniesiona po upływie trzydziestodniowego terminu, przewidzianego na wniesienie skargi, podlega odrzuceniu.

Mając na uwadze powyższe Sąd, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.