I SA/Gl 440/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2717401

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 września 2019 r. I SA/Gl 440/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Kozłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 9 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi O.S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2011 r. postanawia: odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

O.S. (dalej: skarżący) reprezentowany przez pełnomocnika - adwokata wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na wskazaną w sentencji niniejszego orzeczenia decyzję dotyczącą podatku od towarów i usług za listopad 2011 r. Wraz ze skargą złożony został wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Postanowieniem z dnia 23 maja 2019 r. referendarz sądowy odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy a następnie Sąd niezaskarżalnym postanowieniem z dnia 22 lipca 2019 r. utrzymał w mocy powyższe postanowienie referendarza sądowego.

Na podstawie zarządzenia Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z dnia 22 lipca 2019 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 11.275,00 zł - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie, adresowana do pełnomocnika skarżącego, doręczona została w dniu 29 lipca 2019 r. Należny wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej: p.p.s.a.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie wezwano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Termin przewidziany do uiszczenia wpisu od skargi upłynął bezskutecznie skarżącemu z dniem 5 sierpnia 2019 r. z uwagi na doręczenie odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu w dniu 29 lipca 2019 r.

Ponieważ wpis od skargi nie został uiszczony, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd obowiązany był skargę odrzucić, co też orzeczono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.