Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1729860

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 8 czerwca 2015 r.
I SA/Gl 428/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Kornacki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. N. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia...) Nr..) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w K., skargę na postanowienie tego organu z dnia...) Nr..) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności.

Na mocy zarządzenia z dnia 28 kwietnia 2015 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie...]zł. Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu wraz z pouczeniem, o skutkach jego niewykonania (tekst jedn.: odrzuceniu skargi po bezskutecznym upływie siedmiodniowego terminu od dnia doręczenia) został skutecznie doręczony dnia 14 maja 2015 r. (potwierdzenie odbioru). Zatem termin do uiszczenia wpisu, upłynął odpowiednio dnia 21 maja 2015 r.

Skarżąca w przewidzianym siedmiodniowym terminie nie uiściła wymaganego wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 220 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) przewiduje, iż "Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata", a także "skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd".

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 1 i 3 oraz art. 58 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

2

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.