Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749804

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 15 czerwca 2015 r.
I SA/Gl 358/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Eugeniusz Christ (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.p. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie podatku od spadków i darowizn postanawia

1)

umorzyć postępowanie,

2)

zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz skarżącej kwotę 2.951 (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną w niniejszej sprawie decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia (...), nr (...), którą ustalono skarżącej k.p. wysokość zobowiązania w podatku od spadków i darowizn w kwocie (...) zł tytułem ustanowienia przez A.O. na całym przysługującym jej udziale w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, który znajduje się w S. przy ul. (...), dożywotniego nieodpłatnego użytkowania na rzecz skarżącej.

W skardze z dnia 4 grudnia 2013 r. pełnomocnik skarżącej, będący adwokatem, zażądał uchylenia tych decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji, a także zasądzenia na rzecz skarżącej zwrotu kosztów postępowania. Do złożonego następnie wierzytelnego odpisu dokumentu stwierdzającego udzielenie mu pełnomocnictwa załączył dowód zapłaty 17 zł tytułem opłaty skarbowej za dokonanie tej czynności. Uiścił też wpis od skargi w wysokości 534 zł.

Ustosunkowując się do skargi, organ odwoławczy wpierw wniósł o jej oddalenie, natomiast w piśmie z dnia 19 maja 2015 r. oznajmił, że skargę tę uwzględnia i załączył swą decyzję z dnia (...), nr (...) o uchyleniu decyzji zaskarżonej i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W piśmie z dnia 8 czerwca 2015 r. pełnomocnik skarżącej zażądał umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego i zasądzenia zwrotu kosztów postępowania wskutek uwzględnienia skargi przez organ odwoławczy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

W myśl art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), następnie powoływanej w skrócie: p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę (pkt 1), w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania (pkt 2), jak również gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe (pkt 3). Dopuszczalność takiej kwalifikacji jest więc uzależniona od zaistnienia w toku postępowania okoliczności powodującej jego bezprzedmiotowość. Przesłanka taka zostaje spełniona w sytuacji, o której mowa w art. 54 § 3 zd. 1 p.p.s.a. Poniekąd wskazuje na to art. 201 § 1 p.p.s.a., który stanowi, że zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3. Niezależnie od niego przesądza o tym sama istota tej instytucji: w oparciu bowiem o powołany art. 54 § 3 zd. 1 p.p.s.a. organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Konsekwencją takiego rozstrzygnięcia jest zatem wyeliminowanie z obrotu prawnego przedmiotu zaskarżenia, czyli osiągnięcie celu, do którego zmierza wniesienie skargi.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego prowadzi do wniosku, że z takim przypadkiem mamy do czynienia w rozpatrywanym przypadku i dlatego stosownie do art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. należało orzec o umorzeniu postępowania.

Z kolei o zasądzeniu od organu odwoławczego zwrotu kosztów postępowania postanowiono na podstawie przytoczonego wyżej art. 201 § 1 p.p.s.a., mając na uwadze to, że pełnomocnik skarżącej zgłosił żądanie w tym przedmiocie zgodnie z art. 210 § 1 p.p.s.a. Zasądzoną kwotę obliczono w oparciu o art. 205 p.p.s.a. oraz § 2 i § 18 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn.: - Dz. U. z 2013 r. poz. 461), uwzględniając, że wartość przedmiotu zaskarżenia w niniejszej sprawie stanowi równowartość wysokości zobowiązania podatkowego skarżącej ustalonego w decyzji utrzymanej w mocy przez decyzję zaskarżoną, to jest 17.786 zł. W rezultacie zasądzona kwota obejmuje wynagrodzenie pełnomocnika skarżącej (2.400 zł) oraz koszty przez nią poniesione tytułem wpisu od skargi (534 zł) i opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (17 zł).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.