Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1789311

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 15 lipca 2015 r.
I SA/Gl 3/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Przemysław Dumana (spr.).

Sędziowie: NSA Eugeniusz Christ, WSA Bożena Pindel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lipca 2015 r. sprawy ze skargi M. B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...), nr (...) Dyrektor Izby Skarbowej w K., działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 18 i art. 56 § 1 pkt 4, § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia M. B. z dnia 10 września 2014 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia (...), nr (...) o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego, prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych Poczty Polskiej S.A. - Dyrektora Centrum Obsługi Finansowej z dnia (...), nr od (...) do (...) - utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

Uzasadniając swoje stanowisko organ drugiej instancji wskazał, że w oparciu o wyżej wymienione tytuły wykonawcze, obejmujące zaległości abonamentowe RTV ww. za lata 2009-2013 i za styczeń 2014 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. wszczął wobec zobowiązanego postępowanie egzekucyjne, doręczając mu w dniu 3 kwietnia 2014 r. ich odpisy wraz z zawiadomieniem z dnia 26 marca 2014 r. nr (...) o zajęciu świadczenia emerytalnego zobowiązanego w Zakładzie Emerytalno - Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w W.

W dniu 11 sierpnia 2014 r. zobowiązany skierował do organu egzekucyjnego wniosek o zawieszenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w którym powołując się na prowadzone przez wierzyciela postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, podniósł brak podstaw prawnych do wystawienia tytułów wykonawczych. W dalszej kolejności organ egzekucyjny, postanowieniem z dnia (...) odmówił zobowiązanemu zawieszenia prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Cytując w całości brzmienie art. 56 § 1 ustawy egzekucyjnej, regulującego zagadnienie zawieszenia postępowania egzekucyjnego, organ egzekucyjny wyjaśnił, że żaden z wymienionych w nim pięciu przypadków nakazujących obligatoryjne zawieszenie postępowania nie miał miejsca w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym wobec zobowiązanego. Dodał, że samo wyjaśnianie z wierzycielem istnienia dochodzonego egzekucyjnie obowiązku, nie powoduje zawieszenia postępowania egzekucyjnego, a dopiero wyraźne żądanie wierzyciela. Poczta Polska S.A. nie wnioskowała jednakże o zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec zobowiązanego.

Wyżej wymienione postanowienie organu pierwszej instancji, zostało zaskarżone przez ww. poprzez wniesienie zażalenia w którym podniósł, iż pod adresem podanym przez wierzyciela w tytułach wykonawczych zamieszkuje od czerwca 2004 r., co czyni niemożliwym dokonanie rejestracji odbiornika w terminie 5 lat przed tą datą. Powołując się na rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, zobowiązany przedstawił procedurę rejestracji tych odbiorników i nadania numerów identyfikacyjnych abonentów dowodząc nieprawidłowości zaistniałych w tej kwestii względem jego osoby, a tym samym brak podstaw prawnych do wystawienia przedmiotowych tytułów wykonawczych. Zobowiązany poinformował ponadto, iż zwrócił się również o przywrócenie terminu do wniesienia zarzutów na postępowanie egzekucyjne, z którego prowadzeniem się nie zgadza. Nadmienił, że wierzyciel nie odpowiada na składane przez niego pisma i wnioski dotyczące dokumentów uzasadniających wystawienie tytułów wykonawczych, a w konsekwencji wszczęcia postępowania egzekucyjnego, co narusza art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego i uniemożliwia mu obronę swoich praw. Wskazał również na swą trudną sytuację osobistą. Uznając więc zażalenie za zasadne, wniósł o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

W dalszej części uzasadnienia Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, iż zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji nie narusza prawa. Podał, że stosownie do założeń art. 56 § 1 ustawy egzekucyjnej, instytucję zawieszenia postępowania stosuje się wyłącznie w razie wystąpienia przesłanek podanych enumeratywnie w pięciu punktach tego artykułu - w tym na żądanie wierzyciela - przesłanki wymienionej w punkcie czwartym tego przepisu. Podnoszony w zażaleniu zarzut o braku podstaw prawnych do wystawienia tytułów wykonawczych i bezzasadnym przymusowym dochodzeniu przez organ egzekucyjny nieuiszczonego abonamentu RTV, nie są przesłankami do zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na wniosek wierzyciela i na podstawie jego tytułów wykonawczych. W tym przypadku, wierzycielem dochodzonych od zobowiązanego zaległości abonamentowych RTV jest Poczta Polska S.A. - Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej, a wierzyciel ten nie zgłosił do organu egzekucyjnego takiego żądania. Skoro zatem - wskazał dalej organ drugiej instancji - zlecająca przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego Poczta Polska S.A., nie wnioskowała zawieszenia postępowania egzekucyjnego, a brak jest również innych przesłanek uprawniających organ egzekucyjny do zawieszenia tego postępowania, zasadnym uznać należy odmowę zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Bez wpływu na toczące się postępowanie egzekucyjne, zmierzające do zaspokojenia roszczeń w zaległościach abonamentowych RTV A S.A., są argumenty zobowiązanego dotyczące braku podstaw do ich dochodzenia, bowiem takich okoliczności nie wymienia art. 56 § 1 ustawy egzekucyjnej, a i nie zgłosił ich sam wierzyciel.

Na wyżej wymienione postanowienie organu drugiej instancji, zobowiązany wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, wnosząc o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. W uzasadnieniu powielił argumentację przedstawioną na wcześniejszym etapie postępowania.

W odpowiedzi na skargę z dnia 29 grudnia 2015 r., Dyrektor Izby Skarbowej w K. wniósł o jej oddalenie. Ponownie wskazał, że zawieszenie postępowania egzekucyjnego oznacza przerwanie na czas określony jego biegu, w związku z wystąpieniem przeszkód w dalszym jego prowadzeniu, a w odniesieniu do zobowiązanego takie przeszkody nie zaistniały. Z kolei argumenty podnoszone w skardze o nieistnieniu lub braku wymagalności egzekwowanego abonamentu RTV, czy też trudna sytuacja życiowa zobowiązanego, są bez znaczenia w postępowaniu dotyczącym zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem postanowienie będące przedmiotem kontroli nie narusza przepisów prawa.

Stosownie do art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1647) sąd administracyjny sprawuje w zakresie swojej właściwości kontrolę pod względem zgodności z prawem. Z brzmienia zaś art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. dalej p.p.s.a.) wynika, że w przypadku gdy Sąd stwierdzi, bądź to naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, bądź to naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego, bądź wreszcie inne naruszenie przepisów postępowania, jeśli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy, wówczas - w zależności od rodzaju naruszenia - uchyla decyzję lub postanowienie w całości lub części, albo stwierdza ich nieważność, bądź też stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa. Cytowana regulacja prawna nie pozostawia zatem wątpliwości co do tego, że zaskarżona decyzja lub postanowienie mogą ulec uchyleniu tylko wtedy, gdy organom można postawić uzasadniony zarzut naruszenia prawa, czy to materialnego, czy to procesowego, jeżeli naruszenie to miało, bądź mogło mieć wpływ na wynik sprawy.

Przystępując do oceny legalności zaskarżonego postanowienia wskazać należy, iż kluczową i najistotniejszą sporną kwestią w niniejszej sprawie, jest ocena zasadności stanowiska organu egzekucyjnego w kwestii odmowy zawieszenia prowadzonego względem skarżącego postępowania egzekucyjnego.

Istota zawieszenia postępowania egzekucyjnego przejawia się w konieczności wstrzymania czynności egzekucyjnych na skutek wystąpienia przeszkód w jego prowadzeniu. Podkreślenia przy tym wymaga, że przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego zostały enumeratywnie wymienione w art. 56 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm. - w skrócie: "u.p.e.a.").

Zgodnie z tym przepisem postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu w całości lub w części:

1)

w razie wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat należności pieniężnej;

2)

w razie śmierci zobowiązanego, jeżeli obowiązek nie jest ściśle związany z osobą zmarłego;

3)

w razie utraty przez zobowiązanego zdolności do czynności prawnych i braku jego przedstawiciela ustawowego;

4)

na żądanie wierzyciela;

5)

w innych przypadkach przewidzianych w ustawach.

Z przytoczonego unormowania wynika, że zawieszenie postępowania egzekucyjnego jest związane z wystąpieniem pewnych okoliczności, uniemożliwiających zapewnienie prawidłowego toku postępowania. Powołany przepis nie pozostawia organowi swobody co do orzekania o zawieszeniu, jak również nie zezwala na uwzględnienie innych powodów, aniżeli wyraźnie wskazane w ustawie. Instytucja zawieszenia postępowania polega na wstrzymaniu czynności egzekucyjnych na skutek powstania przeszkód w prowadzeniu egzekucji. Następuje przerwanie na czas określony biegu postępowania w związku z wystąpieniem przeszkód do jego dalszego prowadzenia, a samo zawieszenie postępowania następuje na czas niezbędny do usunięcia tych przeszkód. Chodzi tu o przeszkody, które powstały w toku postępowania egzekucyjnego, gdyż w przeciwnym razie w przypadku powstania przeszkód przed rozpoczęciem postępowania, nie należało w ogóle wszczynać owego postępowania egzekucyjnego.

W kontekście poczynionych powyżej rozważań i powołanych przepisów u.p.e.a., Sąd stwierdza, że skarga jest bezzasadna. Przede wszystkim wskazać należy, że skarżący jako podstawę zawieszenia postępowania wskazał brak podstaw prawnych do wystawienia tytułów wykonawczych i bezzasadne, przymusowe dochodzenie przez organ egzekucyjny nieuiszczonego abonamentu RTV, a także na późniejszym etapie postępowania swą trudną sytuację życiową w jakiej się znalazł po śmierci żony. W ocenie Sądu, nie budzi najmniejszych wątpliwości, że wskazane przez skarżącego okoliczności, które w jego opinii miałaby stanowić podstawę zawieszenia postępowania egzekucyjnego, nie zostały wymieniona w art. 56 § 1 pkt 1 - 4 u.p.e.a., a także nie stanowią innego przypadku przewidzianego w ustawach, o którym mowa w pkt 5 wyżej wskazanego przepisu. W art. 56 § 1 pkt 5 u.p.e.a. nie wskazano bezpośrednio kolejnej podstawy zawieszenia postępowania, ustawa odwołuje się tu bowiem do "innych przypadków przewidzianych w ustawach". Dotyczy to jednak takich sytuacji, gdy przepis innej ustawy zobowiązuje, bądź upoważnia organ egzekucyjny do zawieszenia postępowania. Zatem tylko ustawa może określać inne niż zawarte w art. 56 § 1 pkt 1 - 4 u.p.e.a. podstawy zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Powyższe oznacza, że przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego wskazane przez skarżącego, nie mogły wywołać oczekiwanego przez niego skutku. Nie mogą one być podstawą do wydania przez organ egzekucyjny postanowienia o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego.

Nadto godzi się zaznaczyć, iż organ egzekucyjny przeprowadził wyczerpująco postępowanie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku strony o zawieszenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Dokładnie rozważył czy wskazane przez skarżącego okoliczności mieszczą się w katalogu przyczyn wymienionych w art. 56 § 1 u.p.e.a. W związku z powyższym prawidłowo Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. odmówił zawieszenia prowadzonego postępowania egzekucyjnego ze względu na niewystępowanie przesłanek określonych w art. 56 § 1 u.p.e.a. i takie stanowisko podzielił organ odwoławczy.

Mając na uwadze wszystkie podniesione wyżej okoliczności, Sąd stanął na stanowisku, że zaskarżone postanowienie nie narusza prawa i na mocy art. 151 p.p.s.a. skargę oddalił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.