Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2678700

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 10 czerwca 2019 r.
I SA/Gl 296/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Kozłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C.P. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

C.P. (dalej: skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na wskazane w sentencji niniejszego orzeczenia postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach dotyczące zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym, obejmującym zaległe opłaty abonamentowe RTV.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 16 kwietnia 2019 r. skarżący wezwany został do usunięcia braku formalnego skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez nadesłanie odpisu skargi z załącznikami celem doręczenia uczestnikowi postępowania.

Jednocześnie na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 16 kwietnia 2019 r. skarżący wezwany został do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca powyższe wezwania doręczona została w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Wpis od skargi uiszczony został w dniu 30 kwietnia 2019 r., skarżący nie nadesłał natomiast odpisu skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej: p.p.s.a.), sąd odrzuca skargę, jeżeli nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Ponadto, zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Niedołączenie przez stronę skarżącą wymaganej liczby odpisów skargi stanowi brak formalny, który podlega usunięciu w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. W myśl powołanego przepisu, jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku, gdy pismem tym jest skarga, niewykonanie w terminie wezwania do uzupełnienia braku formalnego skargi obliguje sąd, stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., do jej odrzucenia. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2013 r. sygn. akt I OPS 13/13 (publ. LEX nr 1404016), według której: "niedołączenie przez skarżącego wymaganej liczby odpisów skargi i odpisów załączników, zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd". Należy również podkreślić, iż żaden przepis p.p.s.a. nie nakłada na Sąd obowiązku sporządzenia odpisów skargi na koszt podatników celem ich doręczenia uczestnikom postępowania (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 września 2011 r., sygn. akt II OSK 1759/11, publ. LEX nr 1069040; postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 2010 r., sygn. akt I OSK 1259/10, publ. LEX nr 658596).

W niniejszej sprawie do skargi został załączony jeden jej odpis, który pozostawiono w siedzibie organu, podczas gdy w sprawie występuje również uczestnik postępowania. Uzasadniało to skierowanie do skarżącego wezwania do usunięcia braku formalnego skargi poprzez nadesłanie jej odpisu dla doręczenia go uczestnikowi postępowania.

Skarżący, pomimo wezwania doręczonego w dniu 26 kwietnia 2019 r. nie nadesłał wymaganego odpisu skargi zaś termin dla dokonania tej czynności upłynął bezskutecznie z dniem 6 maja 2019 r., ponieważ ostatni dzień terminu przypadał na 3 maja 2019 r. a więc dzień ustawowo wolny od pracy. Zgodnie zaś z art. 83 § 2 p.p.s.a., jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Z uwagi na to, że w wyznaczonym terminie brak formalny skargi nie został uzupełniony, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.