I SA/Gl 292/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3088004

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2 grudnia 2020 r. I SA/Gl 292/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Tyszkiewicz-Ziętek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2014 r. i 2015 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 28 stycznia 2020 r. A Sp. z o.o. w P. (dalej: Skarżąca, Strona skarżąca), zastępowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2014 r. i 2015 r.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 21 września 2020 r., Skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka pocztowa, zawierająca odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, została doręczona pełnomocnikowi Strony skarżącej w dniu 25 września 2020 r. Przepisany prawem termin na uiszczenie wpisu sądowego od skargi upłynął z dniem 2 października 2020 r. (piątek).

Wpis sądowy od skargi nie został uiszczony.

Ponadto, postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2020 r. starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odmówił Skarżącej przyznania prawa pomocy, w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu.

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325; dalej: p.p.s.a.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Natomiast zgodnie z art. 230 § 2 p.p.s.a. pismami, o których mowa w § 1 są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Jednocześnie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W przedmiotowej sprawie Skarżąca została prawidłowo wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. W przepisanym prawem terminie wpis sądowy od skargi nie został jednak uiszczony. Równocześnie Skarżącej odmówiono przyznania prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

W konsekwencji zaistniałych okoliczności stwierdzić należało, że skarga obarczona jest brakiem fiskalnym, uniemożliwiającym nadanie jej prawidłowego biegu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.