I SA/Gl 264/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - OpenLEX

I SA/Gl 264/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2796552

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 lipca 2017 r. I SA/Gl 264/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Kozłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Syndyka Masy Upadłości A Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o wstrzymanie wykonania postanowienia z dnia 29 maja 2017 r. o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji postanawia na podstawie art. 196 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) odmówić wstrzymania wykonania postanowienia. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.