I SA/Gl 258/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - OpenLEX

I SA/Gl 258/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1752496

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 lipca 2015 r. I SA/Gl 258/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Suleja (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. L. na postanowienie Poczty Polskiej S.A. Centrum Obsługi Finansowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis od skargi w kwocie 100 (słownie: sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2015 r., oznaczonym w sentencji niniejszego postanowienia, Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej utrzymała w mocy własne postanowienie z dnia (...) r. uznające za nieuzasadniony zarzut dotyczący nieistnienia obowiązku objętego tytułami wykonawczymi z dnia 9 grudnia 2013 r. o nr (...).

Na powyższe postanowienie z dnia (...) r. K. L. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Następnie w piśmie z dnia 6 lipca 2015 r. skarżący oświadczył, że cofa skargę podnosząc, iż "sprawa jest już bezprzedmiotowa".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył co następuje:

Na mocy art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę i cofnięcie takie wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W świetle zaś art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., w przypadku, gdy skarżący skutecznie cofnął skargę Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. W omawianej sprawie skarżący w piśmie procesowym z dnia 6 lipca 2015 r. złożył oświadczenie o cofnięciu skargi. Sąd uznał przy tym, że cofnięcie skargi nie zmierza ani do obejścia prawa, ani też do utrzymania w mocy aktu, który dotknięty byłby wadą nieważności. Mając powyższe na uwadze Sąd, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., umorzył postępowanie w sprawie, o czym orzeczono jak w pkt 1 sentencji. Rozstrzygnięcie zawarte w pkt 2 sentencji postanowienia znajduje oparcie w dyspozycji art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którym Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.