Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884165

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 12 września 2012 r.
I SA/Gl 253/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Organiściak.

Sędziowie WSA: Beata Kozicka (spr.), Anna Tyszkiewicz-Ziętek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 września 2012 r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.