Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2691429

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 8 lipca 2019 r.
I SA/Gl 250/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Gapiński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. K. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za okres od stycznia do października 2013 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem oznaczonym w sentencji niniejszego orzeczenia Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach utrzymał w mocy postanowienie organu I instancji o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z dnia (...) r. określającej Z. K. (dalej: "strona skarżąca") wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń za okres od stycznia do października 2013 r., orzekającej o jego odpowiedzialności podatkowej jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z niedopełnieniem obowiązków polegających na niepobraniu i niewpłaceniu ww. zaliczek oraz określającej wysokość należności z tego tytułu.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 29 marca 2019 r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka polecona zawierająca odpis ww. zarządzenia została skutecznie doręczona skarżącemu w dniu 4 kwietnia 2019 r.

W dniu 15 kwietnia 2019 r. został uiszczony wpis od skargi w kwocie 100 zł

(vide: kasowe potwierdzenie uiszczenia wpisu - karta nr 17 oraz potwierdzenie transakcji z banku - karta nr 22).

Pismem z dnia 30 kwietnia 2019 r. skarżący wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Postanowieniem z dnia 20 maja 2019 r. tutejszy Sąd odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, a strona skarżąca nie wniosła zażalenia na to orzeczenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej "p.p.s.a."), skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Orzecznictwo sądowe zgodne jest przy tym co do tego, że uiszczenie wpisu po terminie jest równoznaczne w skutkach z nieuiszczeniem wpisu (por. np. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 1 lutego 2011 r., sygn. akt II OSK 60/11; z dnia 4 października 2011 r., sygn. akt II OSK 1985/11; orzeczenia sądów administracyjnych są dostępne na stronie internetowej www.orzeczenia.nsa.gov.pl). W rozpatrywanej sprawie odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi został doręczony skarżącemu w dniu 4 kwietnia 2019 r., zatem siedmiodniowy termin na jego uiszczenie upłynął z dniem 11 kwietnia 2019 r.

We wskazanym terminie wpis od skargi nie został uiszczony, albowiem skarżący uiścił kwotę 100 zł na rachunek bankowy Sądu dopiero w dniu 15 kwietnia 2019 r., a Sąd prawomocnym postanowieniem z dnia 20 maja 2019 r. odmówił stronie skarżącej przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.