Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817234

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
I SA/Gl 236/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Kornacki (spr.).

Sędziowie WSA: Dorota Kozłowska, Bożena Suleja-Klimczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. sprawy ze skargi A w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.