I SA/Gl 23/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2428333

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 stycznia 2018 r. I SA/Gl 23/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Gapiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. B. na postanowienie Poczty Polskiej S.A. Centrum Obsługi Finansowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) r. Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej, działająca jako wierzyciel, zaopiniowała negatywnie zarzuty wniesione przez D. B. (dalej: "skarżący", "strona", "zobowiązany") na postępowanie egzekucyjne, prowadzone w oparciu o tytuł wykonawczy z dnia (...) r. o nr (...).

Na powyższe postanowienie zobowiązany wniósł zażalenie.

Postanowieniem oznaczanym w sentencji niniejszego postanowienia Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej, działając jako organ odwoławczy utrzymała w mocy ww. postanowienie dnia (...) r.

Powyższe postanowienie doręczone zostało stronie w dniu (...) r. wraz z pouczeniem, że nie przysługuje na nie skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Pismem z dnia 13 grudnia 2017 r. strona wniosła skargę na postanowienie z dnia (...) r.

Odpowiadając na skargę, Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej wniosła o jej "odrzucenie ewentualnie oddalenie skargi w całości".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm., dalej: "p.p.s.a."), sąd odrzuca skargę, jeżeli jej wniesienie jest z innych przyczyn niedopuszczalne.

W myśl z kolei art. 3 § 2 p.p.s.a. w brzmieniu obowiązującym od 15 sierpnia 2015 r. kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996 i 1579), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947), oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a;

9)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Z powyższego wynika, że kognicji sądów administracyjnych nie podlegają postanowienia zapadłe w postępowaniu egzekucyjnym o charakterze incydentalnym, m.in. dotyczące stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu.

Sąd wskazuje, że w postępowaniu egzekucyjnym w pełni skuteczną ochronę praw jednostki zapewnia możliwość zaskarżenia do sądów administracyjnych postanowień wydanych w sprawie głównej, tj. postanowień organu egzekucyjnego w sprawie zgłoszonych zarzutów.

W niniejszej sprawie skarżący wniósł do tut. Sądu skargę na postanowienie Poczty Polskiej S.A. Centrum Obsługi Finansowej wydane na skutek zażalenia od postanowienia wierzyciela w przedmiocie zarzutów, pomimo że w obecnym stanie prawnym skarga na tego typu rozstrzygnięcie nie przysługuje.

Mając powyższe na względzie na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.