Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884311

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 6 listopada 2012 r.
I SA/Gl 224/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Przemysław Dumana.

Sędziowie WSA: Beata Kozicka, Wojciech Organiściak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2012 r. sprawy ze skargi Fundacji A w B. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.