I SA/Gl 203/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2664622

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 maja 2019 r. I SA/Gl 203/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Kozłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) nr (...) w przedmiocie obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego postanawia: odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: skarżący), reprezentowany przez pełnomocnika - radcę prawnego, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na oznaczone w sentencji niniejszego orzeczenia postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, dotyczące obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego.

Wraz ze skargą pełnomocnik złożył wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 r. Sąd odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi. W uzasadnieniu tego postanowienia Sąd podkreślił, że w sprawie nie wystąpiły nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiające pełnomocnikowi skarżącego prawidłowe wniesienie skargi w terminie. Uchybienie terminowi do wniesienia skargi nastąpiło na skutek niedochowania zasad należytej staranności zobowiązujących do nadania skargi na właściwy adres organu, który wydał zaskarżony akt.

Postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r. o odmowie przywrócenia terminu uprawomocniło się od dnia 20 kwietnia 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Skarga w niniejszej sprawie wniesiona została z uchybieniem terminu i jako taka podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a.

W rozpatrywanej sprawie, zaskarżone postanowienie doręczone zostało w dniu 14 grudnia 2018 r., zatem trzydziestodniowy termin przewidziany dla wniesienia skargi upłynął bezskutecznie z dniem 14 stycznia 2019 r. (ponieważ ostatni, trzydziesty dzień terminu przypadał na niedzielę 13 stycznia 2019 r.). Skarga nadana została zaś dopiero w dniu 29 stycznia 2019 r. (wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia, który nie został uwzględniony).

Ponieważ, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia, na podstawie tego przepisu orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.