I SA/Gl 199/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2576472

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 listopada 2018 r. I SA/Gl 199/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Suleja-Klimczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi A z siedzibą w R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia (...) nr (...) w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne i odmowę umorzenia postępowania egzekucyjnego w kwestii zażalenia A w R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 października 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 199/18 postanawia odrzucić zażalenie WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 1 października 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu sprzeciwu A w R. od postanowienia referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 sierpnia 2018 r. o odmowie przyznanie prawa pomocy, utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

Powyższe postanowienie wraz z pouczeniem o jego niezaskarżalności zostało doręczone A w R. w dniu 18 października 2018 r.

Pismem z dnia 25 października 2018 r. A w R. wniosła zażalenie na postanowienie z dnia 1 października 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302., dalej jako "p.p.s.a."), do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2. W myśl art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Podkreślenia wymaga, że art. 194 § 1 p.p.s.a. stanowi, że zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia enumeratywnie wskazane w pkt 1 - 10 tego przepisu. Jeżeli zatem p.p.s.a. przewiduje (w określonych sytuacjach) wydanie postanowienia i jednocześnie nie stanowi, że od takiego postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia, to niedopuszczalne jest wniesienie tego środka odwoławczego (por. postanowienie NSA w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 r., sygn. akt II FZ 196/11, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z art. 260 § 1 p.p.s.a. rozpoznając sprzeciw od zarządzenia i postanowień, o których mowa w art. 258 § 2 pkt 6-8, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone zarządzenie lub postanowienie referendarza sądowego zmienia albo utrzymuje w mocy. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że rolą wojewódzkiego sądu administracyjnego jest merytoryczne rozpoznanie sprzeciwu, a więc definitywne rozstrzygnięcie kwestii z zakresu prawa pomocy będącej przedmiotem sprzeciwu (por. R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2015 - komentarz do art. 260 p.p.s.a.).

Mając zatem na uwadze aktualne brzmienie art. 260 p.p.s.a., należy stwierdzić, że w chwili obecnej na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego wydane w wyniku rozpoznania sprzeciwu od orzeczenia referendarza sądowego zażalenie nie przysługuje.

W konsekwencji poczynionych wyżej rozważań Sąd stwierdza, że zażalenie A w R. z dnia 25 października 2018 r. na postanowienie Sądu z dnia 1 października 2018 r. utrzymujące w mocy postanowienie referendarza sądowego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy jako niedopuszczalne należy odrzucić.

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 197 § 2 w zw. z art. 178 oraz art. 16 § 2 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.