Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1676445

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 7 maja 2015 r.
I SA/Gl 198/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Eugeniusz Christ (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 maja 2015 r. sprawy ze skargi I. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2012 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta G. z dnia (...) nr (...) ustalającą skarżącej I. J. wysokość zobowiązania na 2012 r. w kwocie (...) zł w podatku od nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr (...) a położonej w G. przy ul. (...).

W dniu 23 marca 2015 r. Zastępca Przewodniczącego Wydziału I w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach zarządził wezwanie pełnomocnika skarżącej do uiszczenia wpisu od skargi na powyższą decyzję organu odwoławczego, a to w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis tego zarządzenia doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 27 marca 2015 r. Dotychczas nie zostało ono wykonane.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu jako nieopłacona.

Należy bowiem mieć na względzie, że zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), następnie powoływanej jako: p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym od skargi, pobiera się wpis. Z kolei na podstawie art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania (a jeżeli pismem tym jest skarga - jej odrzucenia) uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Odniesienie powyższego do niniejszej sprawy prowadzi do konkluzji, że skoro wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 27 marca 2015 r., to kwota należna tym tytułem powinna zostać zapłacona najpóźniej w piątek 3 kwietnia 2015 r. Ponieważ termin ten upłynął bezskutecznie, konieczne stało się zastosowanie art. 220 § 3 p.p.s.a. Przepis ten stanowi bowiem, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.