Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 12 grudnia 2005 r.
I SA/Gl 1775/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Kołaczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie kompensacji zobowiązań podatkowych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) 2005 r. skarżąca "A" Sp. z o.o. w Z. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie kompensacji zobowiązań podatkowych.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł oraz uzupełnienia braku formalnego skargi przez złożenie dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie do podpisania skargi strona złożyła kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast wpis od skargi, pomimo stosownego wezwania, opatrzonego terminem i rygorem, nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej w skrócie: PSA, skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z wyżej wymienionych względów Sąd, w oparciu o przywołane przepisy, orzekł jak w sentencji, przy zastosowaniu art. 58 § 3 PSA.