Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 14 listopada 2005 r.
I SA/Gl 1756/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Kołaczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. i S. D. na czynność Naczelnika Urzędu Celnego w G. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W związku z uiszczeniem akcyzy związanej z przywozem z (...) samochodu osobowego marki (...) skarżący I. i S. D. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę, żądając zwrotu niesłusznie - ich zdaniem - zapłaconego podatku akcyzowego wraz z odsetkami za sprowadzony samochód osobowy.

W swoim piśmie skarżący powołali się na art. 90 Traktatu Wspólnot Europejskich.

Do skargi dołączona została kserokopia dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy oraz kserokopia pisma Naczelnika Urzędu Celnego w G., stanowiącego odpowiedź organu na pismo podatników, w którym zwrócili się oni z prośbą o wskazanie podstawy prawnej działania organu podatkowego w sprawie poboru akcyzy.

Ponieważ skarga wniesiona została bezpośrednio do Sądu, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 23 września 2005 r. wydanym na podstawie art. 98 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z późn. zm.), skargę przekazano Naczelnikowi Urzędu Celnego w G. celem nadesłania akt sprawy oraz ustosunkowania się do treści skargi.

Przesyłając Sądowi skargę wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę, organ wniósł o oddalenie skargi. Wskazał on, iż I. D. złożyła w Urzędzie Celnym w G. deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U dotyczącą wzmiankowanego samochodu. Do deklaracji dołączone zostały stosowne dokumenty, a jednocześnie podatniczka zwróciła się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspómotowym. W dalszej części odpowiedzi na skargę, organ ustosunkował się do zarzutów skargi i wskazał, iż w rozpoznawanej sprawie podatnik dopełnił ciążących na nim obowiązków, tj. złożył deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego i dokonał zapłaty akcyzy, następstwem czego było otrzymanie dokumentu potwierdzającego jej zapłatę, koniecznego do zarejestrowania pojazdu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W świetle art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej w zakresie orzekania w przedmiocie skarg na akty administracyjne, w tym na decyzje, postanowienia oraz czynności z zakresu administracji publicznej, lub na bezczynność organów w tej materii.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż wystąpienie I. i S. D. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach nie stanowi zaskarżenia żadnego aktu administracyjnego, podlegającego kontroli sądowoadministracyjnej. Nie sposób bowiem przyjąć, iż dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym jest decyzją administracyjną lub postanowieniem. Nie jest też żadnym innym aktem administracyjnym lub wyrazem czynności podlegającym z mocy art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Wyjaśnić zatem trzeba, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257) podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, są obowiązane przy przywozie na terytorium złożyć deklarację uproszczoną do właściwego naczelnika urzędu celnego (art. 81 ust.l) oraz dokonać zapłaty akcyzy nie później niż z chwilą rejestracji tego pojazdu w kraju. Oznacza to, że obowiązek podatkowy powstaje w drodze samoobliczenia. Z kolei art. 82 ust. 4 tej ustawy stanowi, iż przy rejestracji pojazdu podmiot jest obowiązany przedstawić/ wydany przez właściwego naczelnika urzędu celnego, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju. Tak więc dokument ten jest w istocie rzeczy zaświadczeniem o zapłaceniu akcyzy wynikającej ze skróconej deklaracji podatkowej złożonej przez skarżącego, a jako taki nie jest przejawem władczego rozstrzygnięcia.

Zakwestionowanie zapłaty podatku może nastąpić natomiast w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Zgodnie z art. 75 podatnikowi przysługuje prawo wystąpienia do właściwego organu podatkowego o stwierdzenie nadpłaty podatku i rozstrzygnięcie tej kwestii winno nastąpić w formie decyzji, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu wyższego stopnia tj. właściwej Izby Celnej. Decyzja wydana przez organ II instancji jako ostateczna może zostać zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Stwierdzając zatem, iż w niniejszej sprawie brak jest tzw. substratu zaskarżenia, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.