Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1676438

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 31 marca 2015 r.
I SA/Gl 173/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia del. SO Dorota Kozłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. (dalej: organ odwoławczy) uchyliło w całości decyzję Prezydenta Miasta R. z dnia (...) r. ustalającą stronie podatek od nieruchomości za 2013 r. w kwocie (...) zł i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na powyższą decyzję organu odwoławczego pełnomocnik strony skarżącej zawarł wniosek o wstrzymanie jej wykonania.

Uzasadniając wniosek pełnomocnik podniósł, że na skutek wykonania decyzji "zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia nieodwracalnych szkód materialnych".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej: p.p.s.a., sąd po przekazaniu mu skargi może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Przesłanki powyższe, mogące uzasadniać wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu można rozważać dopiero po stwierdzeniu, że dany akt nadaje się do wykonania (por. w tej kwestii postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2009 r., sygn. akt II FZ 631/08, Lex nr 551927). Akt podlega wykonaniu, jeżeli dokonuje zmian w zakresie praw lub obowiązków strony (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2008 r., sygn. akt I FSK 431/07, Lex nr 471074). Aktami podlegającymi wykonaniu są w szczególności takie akty, które nakładają na ich adresatów obowiązek świadczenia.

W rozpatrywanej sprawie przedmiotem skargi jest decyzja kasacyjna organu odwoławczego, uchylająca w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazująca sprawę temu organowi do ponownego rozpatrzenia.

Decyzja taka nie posiada cechy wykonalności, bowiem nie należy ona do grupy tzw. aktów zobowiązujących - nie nakłada na stronę żadnych obowiązków. Dla urzeczywistnienia określonego w zaskarżonej decyzji stanu nie są wymagane jakiekolwiek działania strony. W związku z tym, nie można orzec o wstrzymaniu jej wykonania.

Z uwagi na powyższe, Sąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.