Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2900136

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 1 sierpnia 2011 r.
I SA/Gl 163/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Suleja (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia podjąć zawieszone postępowanie sądowe. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.