Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2749409

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 9 grudnia 2019 r.
I SA/Gl 1497/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agata Ćwik-Bury (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty postanawia: odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

S. W. (dalej: skarżący) reprezentowany przez pełnomocnika - J. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na wskazane w sentencji niniejszego orzeczenia postanowienie dotyczące odmowy wszczęcia postępowania z wniosku o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją w sprawie stwierdzenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów osób fizycznych za 1994 r. w kwocie (...) zł i orzeczenia o przedawnieniu roszczenia o zwrot tej nadpłaty.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 4 listopada 2019 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100,00 zł - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis powyższego zarządzenia doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 13 listopada 2019 r.

W piśmie procesowym z dnia 6 listopada 2019 r. (wniesionym za pośrednictwem organu i nadanym przez ten organ do Sądu w dniu 14 listopada 2019 r.) pełnomocnik skarżącego złożył oświadczenie o cofnięciu skargi.

Wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej: p.p.s.a.), Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata - w tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod odpowiednim rygorem uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Z kolei stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpatrywanej sprawie przesyłka zawierająca zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi została doręczona pełnomocnikowi skarżącego w dniu 13 listopada 2019 r. W związku z tym, termin przewidziany na uiszczenie wpisu od skargi upłynął bezskutecznie z dniem 21 listopada 2019 r.

Jednocześnie należy zauważyć, że pismo pełnomocnika skarżącego o cofnięciu skargi nie mogło odnieść zamierzonego skutku, albowiem umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. dopuszczalne jest jedynie w sytuacji, gdy skarga nie jest obarczona brakami, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca.

Z uwagi na nieuiszczenie wymaganego wpisu, należało skargę odrzucić zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., o czym orzeczono w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.