I SA/Gl 1462/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1644665

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 stycznia 2015 r. I SA/Gl 1462/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Pindel (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. J. i Z. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...), nr (...) Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z dnia (...), nr (...) określającą skarżącej W. J. i skarżącemu Z. J. zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości (...) zł z tytułu nabycia w dniu 29 grudnia 2011 r. w drodze umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części nieruchomości wspólnej położonej w T. przy ul. (...).

Zaskarżoną decyzję doręczono skarżącym w dniu 23 października 2014 r.

Skargę na tę decyzję skarżący nadali w dniu 25 listopada 2014 r. w placówce operatora pocztowego o nazwie (...). W dniu 27 listopada 2014 r. skarga ta wpłynęła do organu, za którego pośrednictwem powinno nastąpić jej wniesienie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Rozpatrywana skarga podlega odrzuceniu jako wniesiona po upływie terminu do dokonania tej czynności. Odnotowania bowiem wymaga, że zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), następnie powoływanej jako: p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Jeżeli zatem w rozpatrywanym przypadku skarżący otrzymali zaskarżoną decyzję w dniu 23 października 2014 r., to skargę na ten akt powinni złożyć najpóźniej w poniedziałek 24 listopada 2014 r. Tymczasem skargę wysłali w dniu 25 listopada 2014 r. Co więcej, uczynili to za pośrednictwem operatora pocztowego o nazwie (...), co nie było równoznaczne z jej wniesieniem, ponieważ art. 83 § 3 p.p.s.a. skutek taki wiąże z oddaniem przesyłek w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, a w myśl art. 178 ust. 1 tej ustawy obowiązki operatora wyznaczonego w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, to jest od dnia 1 stycznia 2013 r., pełni Poczta Polska S.A. W rezultacie skargę należało uznać za wniesioną dopiero z chwilą jej wpływu do organu, czyli w dniu 27 listopada 2014 r. Niezbędne zatem stało się zastosowanie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., który stanowi, że sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.