I SA/Gl 1437/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1644669

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 lutego 2015 r. I SA/Gl 1437/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Jolanta Skowronek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia w trybie wznowienia postępowania decyzji ostatecznej w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych postanawia: zwolnić stronę skarżącą z obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Odpowiadając na wezwanie do uiszczenia należnego od wniesionej skargi wpisu sądowego w kwocie 200,00 zł, skarżąca domagała się zwolnienia od kosztów sądowych (vide: rubryka nr 4 formularza druk PPF).

W uzasadnieniu powyższego podała, że jest osobą samotną. Jej jedynym źródłem utrzymania jest wypłacane przez Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki świadczenie wynoszące 719 USD brutto. Kwota ta w każdym miesiącu przeliczana jest na złote według kursu obowiązującego w dniu realizacji czeków. Tymczasem ponoszone przez nią wydatki związane z koniecznym utrzymaniem obejmują opłaty za energię elektryczną (2 x 105,07 zł), za wodę i kanalizację (153,41 zł), wywóz śmieci (10,00 zł), składkę ubezpieczeniową (2 x 58,50 zł) oraz doładowania telefonu komórkowego (50,00 zł). Wprawdzie jest współwłaścicielem działki i domu, w którym zamieszkuje oraz niewielkiej łąki, niemniej jednak nie jest w stanie partycypować w kosztach postępowania, gdyż równolegle z niniejszą sprawą toczy się jeszcze kilka innych z jej udziałem.

Mając na uwadze wszystkie podniesione wyżej okoliczności zważono,

co następuje.

Stosownie do treści art. 245 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej jako "p.p.s.a.") prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego z urzędu. Przyznaje się je takim osobom, które wykażą, że nie są w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a.).

Dokonana w tym kontekście analiza stanu rodzinnego i majątkowego wnioskodawcy doprowadziła do konkluzji, że okoliczności sprawy uzasadniają uwzględnienie zgłoszonego żądania. Należy bowiem zauważyć, że wysokość świadczenia otrzymywanego przez skarżącą od Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki uzależniona jest od kursu dolara amerykańskiego. Według komunikatu Narodowego Banku Polskiego, tabeli nr 014/A/NBP/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r., kiedy wniosek składano, średni kurs tej waluty wynosił 3,6994 zł, a zatem należne skarżącej świadczenie wynosiło 2.659,86 zł. Należy jednak zauważyć, że jest to kwota brutto. Tymczasem skarżąca jako osoba samotna samodzielnie ponosi koszty związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego. Wprawdzie te, według informacji podanych w rubryce nr 5 urzędowego formularza, wynoszą łącznie ok. 540,55 zł, niemniej jednak nie są to wszystkie wydatki, które zobowiązana jest ponosić. A ponieważ sprawa będąca przedmiotem skargi nie jest jedyną zawisłą w tut. Sądzie, gdyż równolegle z nią toczy się jeszcze kilka innych postępowań z udziałem skarżącej, referendarz sądowy odstąpił od wzywania o dokumenty źródłowe potwierdzające zawarte we wniosku dane (vide: art. 255 ustawy p.p.s.a.). Uznał bowiem, że jej sytuacja finansowa została już dostatecznie zbadana i brak jest podstaw aby kwestionować złożone na urzędowym formularzu oświadczenie, skoro tylko w niewielkim zakresie różniło się ono od pozostałych na podstawie, których ustanawiano jej profesjonalnych pełnomocników z urzędu (vide: akta o sygn. I SA/Gl 420/14, gdzie postanowienie wydano 10 grudnia 2014 r. czy akta o sygn. akt I SA/Gl 169/14 i I SA/Gl 170/14, gdzie postanowienia zapadły 8 października 2014 r., na podstawie materiału dowodowego potwierdzającego podane we wniosku dane). Wprawdzie w porównaniu do ostatnio składanego oświadczenia kurs dolara uległ zmianie, tj. wzrósł podobnie jak wysokość świadczenia wypłacanego skarżącej, niemniej jednak wydatki, które zobowiązana jest ponosić również wzrosły. Co więcej wobec jej osoby wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego z dnia 11 lipca 2014 r., gdzie kwota należności głównej wraz z odsetkami wynosiła 413,40 zł (vide: akta o sygn. I SA/Gl 1419/14). W tej sytuacji, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 w zw. z art. 258 § 3 oraz art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.