Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1976464

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 8 lutego 2016 r.
I SA/Gl 1417/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Kozłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2015 r. postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

A. G. (dalej: skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na wskazaną w sentencji niniejszego orzeczenia decyzję utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta J. z dnia (...) nr (...) ustalającą wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego na 2015 r. w kwocie (...) zł.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 14 grudnia 2015 r. skarżący wezwany został do usunięcia braku formalnego skargi poprzez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie doręczona została skarżącemu w dniu 21 grudnia 2015 r. Na wezwanie nie udzielono jakiejkolwiek odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty. Zgodnie natomiast z art. 231 zdanie pierwsze p.p.s.a. wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne.

Ponadto, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W rozpatrywanej sprawie przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, decyzja organu administracji publicznej dotyczy bowiem ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego. W skardze, stanowiącej pismo wszczynające postępowanie sądowoadministracyjne należało zatem podać wartość przedmiotu zaskarżenia, gdyż od wartości tej zależy w niniejszej sprawie wysokość opłaty od skargi (wpisu stosunkowego). Ponieważ skarga nie zawierała wskazania wartości przedmiotu zaskarżenia, wezwano skarżącego do usunięcia tego braku formalnego skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia. Siedmiodniowy termin przewidziany do usunięcia braku formalnego skargi upłynął jednak bezskutecznie skarżącemu z dniem 28 grudnia 2015 r., a to z uwagi na doręczenie mu wezwania w dniu 21 grudnia 2015 r.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.