I SA/Gl 1375/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3112047

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 stycznia 2021 r. I SA/Gl 1375/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Nita.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi V.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2019 postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 6 września 2019 r. V.P., reprezentowana przez męża - R.P., wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej z (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2019.

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi pełnomocnik skarżącej złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy i zwolnienie od kosztów sądowych.

Zarządzeniem z 25 lutego 2020 r. starszy referendarz sądowy pozostawił wniosek skarżącej bez rozpoznania.

Następnie zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z 13 maja 2020 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 1.206 zł - w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia.

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi pełnomocnik skarżącej złożył kolejny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z 20 listopada 2020 r. tut. Sąd utrzymał w mocy postanowienie starszego referendarza sądowego z 8 października 2020 r. o odmowie przyznania skarżącej prawa pomocy.

Zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z 25 listopada 2020 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do wykonania prawomocnego zarządzenia z 13 maja 2020 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 1.206 zł - w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia.

Korespondencja sądowa zawierająca odpis powyższego wezwania została skutecznie doręczona pełnomocnikowi skarżącej w dniu (...) r.

W zakreślonym terminie, który upłynął bezskutecznie z dniem (...) r. wpis sądowy nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Natomiast zgodnie z art. 230 § 2 p.p.s.a. pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Jednocześnie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W przedmiotowej sprawie pełnomocnik skarżącej został prawidłowo wezwany do uiszczenia wpisu sądowego. W zakreślonym terminie wpis sądowy nie został jednak uiszczony a zatem skarga obarczona jest brakiem fiskalnym, który uniemożliwia nadanie jej dalszego biegu. Poza tym skarżącej nie zostało przyznane prawo pomocy poprzez zwolnienie jej od kosztów sądowych.

W związku z powyższym, na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.