Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549112

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 24 listopada 2014 r.
I SA/Gl 1342/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Kornacki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w N. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie podatku od gier postanawia: odrzucić skargę kasacyjną;

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 9 czerwca 2014 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej z dnia 27 maja 2014 r. wniesionej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 kwietnia 2014 r. w kwocie (...) zł.

Następnie na skutek wniosku skarżącej o zwolnienie jej od kosztów sądowych, postanowieniem z dnia 21 lipca 2014 r. odmówiono skarżącej przyznania prawa pomocy. W dalszej kolejności w wyniku zaskarżenia przedmiotowego postanowienia, w dniu 29 września 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie wniesione na wyżej wskazane orzeczenie Sądu pierwszej instancji.

Dalej, na mocy zarządzenia z dnia 13 października 2014 r. pouczając o braku możliwości wniesienia środka zaskarżenia, wezwano pełnomocnika skarżącej spółki do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 9 czerwca 2014 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia tejże skargi. Przedmiotowe wezwanie zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi skarżącej dnia 17 października 2014 r. (potwierdzenie odbioru). Zatem termin do uiszczenia rzeczonego wpisu upłynął odpowiednio dnia 24 października 2014 r.

Jednakże w przewidzianym siedmiodniowym terminie, nie uiszczono wymaganego wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 220 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) przewiduje, iż "Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata", a także "skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd".

W niniejszej sprawie pełnomocnik skarżącej w wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej, został pouczony o konsekwencjach niewykonania wezwania w wyznaczonym terminie, który upływał w dniu 24 października 2014 r. i pomimo tego nie uiścił wymaganego wpisu.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.