Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2896471

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 7 kwietnia 2011 r.
I SA/Gl 1338/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Madej.

Sędziowie WSA: Beata Kozicka, Teresa Randak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi M. i M.S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.