Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2473978

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 5 kwietnia 2018 r.
I SA/Gl 1329/17
Posiadanie Karty Dużej Rodziny, a ulga w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Kozłowska.

Sędziowie WSA: Beata Machcińska (spr.), Anna Tyszkiewicz-Ziętek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi B.G., T. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi T. S. i B. G. (dalej również: "skarżący") jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia (...) r. wydana w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stan sprawy przedstawia się następująco:

1. W związku z niezłożeniem przez skarżących - współwłaścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości przy ul. (...) (...) (dalej również "nieruchomość") Prezydent Miasta K. (dalej również "organ pierwszej instancji"), działając na podstawie art. 6o i art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm., dalej "u.c.p.g."), wszczął z urzędu postępowanie mające na celu określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i decyzją z dnia (...) r. określił wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 r. na kwotę 100 zł.

2. Decyzja ta została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach (dalej "organ odwoławczy" lub "Kolegium") z uwagi na nieustalenie ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

3. Kolejną decyzją z dnia (...) r. organ pierwszej instancji określił skarżącym wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres:

1)

od 1 lipca 2013 r. do 31 maja 2015 r. w kwocie 60,00 zł miesięcznie, 2) od 1 czerwca 2015 r. do 31 października 2015 r. w kwocie 40,00 zł miesięcznie, 3) od 1 listopada 2015 r. w kwocie 28,00 zł miesięcznie.

4. W odwołaniu od decyzji skarżący nie zgodzili się ze stanowiskiem organu, że opłata za gospodarowanie odpadami powinna uwzględniać stawkę przewidzianą dla odpadów niesegregowanych. Zarzucili nieuwzględnienie okoliczności, że od 1 lipca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r., 1 lipca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r., 1 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. i 1 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. nie zamieszkiwali na terenie nieruchomości. Dodatkowo powołali się na przysługujące im ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami wynikające z Karty Dużej Rodziny.

5. Organ odwoławczy decyzją z dnia (...) r., wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201, dalej "O.p." lub "Ordynacja podatkowa") oraz art. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1659 z późn. zm.) i § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz. 1925), postanowił uchylić decyzję organu pierwszej instancji i orzec o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujący sposób:

1)

za okres od lipca 2013 r. do maja 2015 r. w kwocie 3 x 20,00 zł = 60,00 zł miesięcznie (3 osoby zamieszkujące nieruchomość x stawka opłaty ustalonej uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXX/683/12 z dnia 28 stycznia 2013 r.);

2)

za okres od czerwca 2015 r. do października 2015 r. w kwocie 2 x 20,00 zł = 40,00 zł miesięcznie (2 osoby zamieszkujące nieruchomość x stawka opłaty ustalonej uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXX/683/12 z dnia 28 stycznia 2013 r.);

3)

za okres od listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. w kwocie 2 x 14,00 zł = 28,00 zł miesięcznie (2 osoby zamieszkujące nieruchomość x stawka opłaty ustalonej uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXX/683/12 z dnia 28 stycznia 2013 r.);

4)

za okres od września 2016 r. do czerwca 2017 r. w kwocie 2 x 14,00 zł - 28,00 zł miesięcznie (2 osoby zamieszkujące nieruchomość x stawka opłaty ustalonej uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXX/683/12 z dnia 28 stycznia 2013 r.);

5)

za okres od września 2017 r. do nadal w kwocie 2 x 14,00 zł - 28,00 zł miesięcznie (2 osoby zamieszkujące nieruchomość x stawka opłaty ustalonej uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXX/683/12 z dnia 28 stycznia 2013 r.).

Organ odwoławczy ustalił, że skarżący pierwszą deklarację złożyli dopiero w dniu 3 listopada 2015 r., wnosząc jednocześnie o podstawienie jednego pojemnika na odpady. W deklaracji tej ujawnili dwie osoby zamieszkujące nieruchomość oraz zadeklarowali opłaty w kwocie 28,00 zł, począwszy od listopada 2015 r. Organ ponadto ustalił, iż skarżący od 2009 r. są zameldowani na pobyt stały w K. przy ul. (...) (...), a w Systemie Ewidencji Ludności pod tym adresem figurują również dane osobowe ich trojga dzieci. W trakcie toczącego się postępowania wyjaśniającego organ podatkowy otrzymał następujące oświadczenia złożone przez pełnoletnie dzieci: 1) oświadczenie P. S. z dnia 22 grudnia 2016 r., że od czerwca 2015 r. nie zamieszkuje na terenie nieruchomości, 2) oświadczenia I. S. oraz A. S. z dnia 8 lutego 2017 r., że od sierpnia 2012 r. nie zamieszkują na terenie nieruchomości, 3) oświadczenia sąsiadów skarżących, z których wynika, że w latach 2013 - 2016 na terenie nieruchomości zamieszkiwały prawdopodobnie tylko dwie osoby, gdyż dzieci skarżących studiowały poza miejscem zamieszkania.

Zdaniem Kolegium, w okresie od 1 lipca 2013 do 31 maja 2015 r. nieruchomość była zamieszkiwana przez trzy osoby, a od czerwca 2015 r. przez dwie, przy czym w okresie od 1 lipca 2015 r. do listopada 2015 r. odpady nie były zbierane selektywnie, stąd w decyzji uwzględniło stawkę opłaty przewidzianej dla nieselektywnego zbierania odpadów. Kolegium przyjęło złożone przez skarżących w czerwcu i październiku 2016 r. korekty deklaracji, w których oświadczyli, że w miesiącach letnich (lipcu i sierpniu) nieruchomość nie jest zamieszkiwana.

Natomiast Kolegium nie podzieliło stanowiska skarżących, że przysługuje im zniżka z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny. W tym zakresie Kolegium wskazało, że zgodnie z uchwałą nr XXIV/498/16 Rady Miasta Katowice z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dalej również "uchwała") zwalnia się z opłaty (w wysokości 20% stawki opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny) właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

6. Skarżący złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na ww. decyzję organu odwoławczego, w części w której organ odwoławczy stwierdził brak możliwości skorzystania przez skarżących z obniżonej odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny.

W uzasadnieniu powołali brzmienie uchwały oraz wybrane przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

7. W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Stan faktyczny nie jest sporny.

W oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy organ odwoławczy ustalił, iż na terenie nieruchomości od lipca 2013 r. zamieszkiwały 3 osoby - skarżący oraz ich syn P. S., a od czerwca 2015 r. - dwie osoby, tj. skarżący, z wyłączeniem dwóch miesięcy letnich (lipiec, sierpień 2016 r. i 2017 r.), kiedy to skarżący przebywali poza nieruchomością.

Okoliczności tych, jak i wskazanej w zaskarżonej decyzji wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami skarżący nie kwestionują. Niemniej należy wskazać, iż opłata ta została określona prawidłowo, z uwzględnieniem obowiązujących na mocy stosownych uchwał Rady Miasta Katowice stawek. W okolicznościach sprawy - wobec złożenia przez skarżących pierwszej deklaracji w dniu 3 listopada 2015 r. oraz braku jakichkolwiek dowodów, że w okresie od lipca 2013 r. do października 2015 r. odpady zbierane były selektywnie - organ odwoławczy w sposób uprawniony określił skarżącym opłatę za gospodarowanie odpadami za ten okres, przy zastosowaniu stawek przewidzianych dla nieselektywnego zbierania odpadów.

Sporna jest natomiast kwestia, czy skarżącym, w związku z posiadaniem przez nich Karty Dużej Rodziny, przysługuje ulga - częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z brzmieniem uchwały. Niewątpliwie bowiem skarżący są posiadaczami takiej karty - wydanej im bezterminowo (k. 41 akt administracyjnych).

Zdaniem skarżących, fakt posiadania Karty Dużej Rodziny uprawnia do skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z zapisami uchwały, natomiast w ocenie organu odwoławczego, przesłanką zastosowania tej ulgi jest okoliczność zamieszkiwania nieruchomości przez rodzinę wielodzietną w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, a nie samo posiadanie Karty Dużej Rodziny.

W myśl przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, dalej "ustawa o Karcie Dużej Rodziny"), w brzmieniu obowiązującym na dzień wydania zaskarżonej decyzji, uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności (art. 1 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny).

Karta poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w niniejszej ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych (art. 2 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1)

w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2)

w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a)

szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b)

szkole wyższej - do końca roku akademickiego

- w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;

3)

bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawidłowo zatem organ odwoławczy wyjaśnił, iż odrębnymi przepisami, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, jest uchwała nr XXIV/498/16 Rady Miasta Katowice z dnia 13 maja 2016 r. ustalająca ulgę w opłatach za gospodarowanie odpadami. Wskazać w tym miejscu należy, iż zarówno ustawa o Karcie Dużej Rodziny jak i ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nie zawierają przepisów stanowiących ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkiwanych przez rodziny wielodzietne, czy też właścicieli nieruchomości będących w posiadaniu Karty Dużej Rodziny.

W myśl § 1 ust. 1 uchwały zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.). Częściowe zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 będzie przysługiwało w wysokości 20% stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny (§ 1 ust. 2 uchwały).

Powyższy zapis uchwały w warstwie językowej nie budzi wątpliwości. Organ odwoławczy prawidłowo wywiódł, iż warunkiem skorzystania z 20% ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zamieszkiwanie nieruchomości przez rodzinę wielodzietną, a nie jak twierdzą skarżący posiadanie Karty Dużej Rodziny.

Skoro zatem nieruchomość, w okresie objętym zaskarżoną decyzją, nie była zamieszkiwana przez rodzinę wielodzietną, skarżącym nie przysługuje zwolnienie w opłatach za gospodarowanie odpadami, na zasadach określonych w uchwale.

Mając na uwadze wszystkie podniesione wyżej okoliczności, Sąd uznał, iż zaskarżona decyzja nie narusza prawa i działając na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.