Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2626640

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 28 lutego 2019 r.
I SA/Gl 1325/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Tyszkiewicz-Ziętek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A S.A. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r. postanawia

1. umorzyć postępowanie sądowe,

2. zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach na rzecz strony skarżącej kwotę 1.817 (jeden tysiąc osiemset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją oznaczoną w sentencji niniejszego postanowienia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchyliło w całości decyzję Prezydenta Miasta K. z dnie (...) r. nr (...) określającą A S.A. w W. (dalej "Spółka") wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2007 r. w kwocie (...) zł i określiło wysokość tego zobowiązania w kwocie (...) zł.

Na powyższą decyzję Spółka, reprezentowana przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego. Wskazał, że decyzją z dnia (...) r. nr (...), działając na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej "p.p.s.a."), uwzględnił skargę w całości.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a., organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na decyzję, uwzględniając skargę w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. W myśl z kolei art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli postępowanie to z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1-2 (tj. skuteczne cofnięcie skargi, śmierć strony) tego przepisu stało się bezprzedmiotowe. Postępowanie sądowoadministracyjne staje się bezprzedmiotowe "z innych przyczyn" w rozumieniu art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. wtedy, gdy w toku tego postępowania, a przed wydaniem wyroku przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia.

W rozpoznawanej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach decyzją z dnia (...) r. nr (...), uwzględniając skargę uchyliło w całości zaskarżoną decyzję i wydało nową decyzję uchylającą w całości decyzję organu I instancji.

W związku z powyższym na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzeczono jak w punkcie pierwszym sentencji postanowienia.

Uwzględnienie skargi przez organ w trybie autokontroli czyniło zasadnym pozytywne rozpatrzenie wniosku pełnomocnika Spółki w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania. Zgodnie bowiem z art. 201 § 1 p.p.s.a., zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a. W niniejszej sprawie do kosztów tych, na mocy § 2 pkt 4 z zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 265) zalicza się wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 1.800 zł. Ponadto do niezbędnych kosztów postępowania należy również zaliczyć opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 201 § 1 w zw. z art. 205 § 2 p.p.s.a., postanowiono jak w pkt 2 sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.