Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835504

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
I SA/Gl 12/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Przemysław Dumana.

Sędziowie WSA: Dorota Kozłowska, Bożena Miliczek-Ciszewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 26 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi R. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.