Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978637

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 15 lutego 2016 r.
I SA/Gl 1160/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Organiściak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. F. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją, oznaczoną w sentencji niniejszego postanowienia, Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w sprawie określenia M. F. (dalej "skarżący") zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. z tytułu uzyskanego dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w kwocie (...) zł.

Zarządzeniem z dnia 9 października 2015 r. Przewodniczący Wydziału wezwał pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na wyżej oznaczoną decyzję w kwocie (...) zł w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Postanowieniem z dnia 8 grudnia 2015 r. referendarz sądowy odmówił przyznania prawa pomocy, a następnie Sąd, rozpoznając sprzeciw, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2016 r. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie z dnia 8 grudnia 2015 r.

W konsekwencji na podstawie zarządzenia sędziego z dnia 11 stycznia 2016 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 9 października 2015 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka polecona zawierająca powyższe wezwanie została doręczona w dniu 20 stycznia 2016 r.

Wymagany wpis sądowy od skargi dotąd nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej w skrócie p.p.s.a.), skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie, gdyż termin do uiszczenia wpisu od skargi, liczony od dnia doręczenia wezwania, tj. od dnia 20 stycznia 2016 r., upłynął z dniem 27 stycznia 2016 r.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.