Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1976456

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 8 lutego 2016 r.
I SA/Gl 111/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Suleja-Klimczyk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A S.A. w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) oznaczonym w sentencji Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. po rozpatrzeniu zażalenia A S.A. w W.: 1) uchyliło w całości postanowienie Prezydenta Miasta M. z dnia (...), który działając m.in. na podstawie art. 34 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, dalej "u.p.e.a.") uznał za bezzasadne zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w W. na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego należności z tytułu podatku od nieruchomości za 2009 r. i 2) orzekło co do istoty poprzez: a) stwierdzenie niedopuszczalności zarzutów zgłoszonych przez zobowiązaną w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej w oparciu o tytuł wykonawczy wystawiony przez Prezydenta Miasta M. z dnia (...) nr (...) dotyczący braku wymagalności dochodzonego obowiązku i niedopuszczalności egzekucji z uwagi na brak doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności; b) uznanie za bezzasadne zarzuty dotyczące: niedopuszczalności egzekucji z uwagi na wcześniejsze wykonanie obowiązku, niespełnienia przez tytuł wykonawczy wymogów z art. 27 u.p.e.a., wykonania obowiązku, prowadzenia egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny, nieistnienia dochodzonego obowiązku w zakresie odsetek, których wielkość została zawyżona.

Postanowienie to zawierało pouczenie o możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Stosując się do pouczenia zawartego w powyższym postanowieniu A S.A. w W., reprezentowana przez fachowego pełnomocnika, wniosła na nie w dniu 28 grudnia 2015 r. (data nadania) skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Odpowiadając na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 3 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu. Przepis w powyższym brzmieniu został wprowadzony na podstawie art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658), dalej "ustawa zmieniająca". W art. 2 tej ustawy zawarto uregulowanie, z którego wynika, że art. 3 § 2 pkt 3 p.p.s.a. do postępowań wszczętych przed dniem jej wejścia w życie stosuje się w brzmieniu dotychczasowym. Zgodnie natomiast z art. 3 ustawy zmieniającej, ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Ustawa ta została ogłoszona w dniu 14 maja 2015 r. i weszła w życie w dniu 15 sierpnia 2015 r. Z powyższych przepisów wynika zatem, że do postępowań wszczętych od dnia 15 sierpnia 2015 r. zastosowanie znajduje przepis art. 3 § 2 pkt 3 p.p.s.a. w nowym brzmieniu. Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte po dniu 15 sierpnia 2015 r. Zgodnie zaś z nowym brzmieniem art. 3 § 2 pkt 3 p.p.s.a. wyłączone spod kontroli sądowoadministracyjnej zostały postanowienia, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu. Postanowienie w przedmiocie stanowiska wierzyciel ma charakter incydentalny, nie rozstrzyga o istocie sprawy, a poprzedza jedynie rozstrzygnięcie organu egzekucyjnego. W pełni skuteczna ochrona praw jednostki jest jednak zapewniona przez możliwość zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięć wydanych w sprawie głównej tj. postanowienia w sprawie zgłoszonych zarzutów. Na marginesie wskazać należy, że strona wniosła przedmiotową skargę kierując się pouczeniem organu zawartym w zaskarżonym postanowieniu, które jest nieprawidłowe. Jednakże błędne pouczenie organu nie przesądza o możliwości złożenia skargi na postanowienie, które nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Mając powyższe na uwadze, skargę wniesioną w niniejszej sprawie należy uznać za niedopuszczalną. Zgodnie zaś z art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli jej wniesienie jest niedopuszczalne i dlatego na podstawie tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.