Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2885337

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 4 lipca 2012 r.
I SA/Gl 1099/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ryszard Mikosz.

Sędziowie WSA: Beata Kozicka, Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lipca 2012 r. sprawy ze skargi A. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ulg płatniczych - umorzenia zaległości podatkowej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.