Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1675630

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 7 kwietnia 2015 r.
I SA/Gl 108/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Gabriel Radecki po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...), nr (...) ((...)) w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym postanawia 1. ustanowić skarżącemu adwokata; 2. umorzyć postępowanie w przedmiocie wniosku o przyznanie prawa pomocy w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. Uzasadniając wniosek, podkreślił, że jest osobą pozbawioną wolności, nieposiadającą majątku i nieosiagającą żadnego dochodu. Jako osobę pozostającą w gospodarstwie domowym wnioskodawca wymienił matkę, która utrzymuje się jedynie z prac dorywczych.

Na wezwanie referendarza sądowego skarżący nadesłał kopię świadectwa pracy jego matki, potwierdzający jej zatrudnienie w okresie od dnia 3 września 2008 r. do 31 grudnia 2014 r., oraz zaświadczenie Dyrektora Aresztu Śledczego. Według niego wnioskodawca przebywa w Areszcie od dnia 28 marca 2014 r. i w tym okresie ani nie był zatrudniony odpłatnie, ani nie otrzymywał zapomóg czy nagród. Nie zdeponował też wartościowego majątku, posiada do dyspozycji kwotę 988,36 zł, a kwota jego "akumulacji" wynosi 3433,77 zł.

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe, zważono, co następuje:

Na wstępie zaznaczyć trzeba, że skarżącemu przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych z mocy ustawy. Zgodnie bowiem z art. 239 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych nie ma obowiązku uiszczenia takich kosztów. Tym samym wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych był w rozpatrywanej sprawie zbędny, zaś postępowanie o przyznanie prawa pomocy w tym zakresie bezprzedmiotowe i jako takie podlega umorzeniu na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. stosowanego w stosunku do postępowania wpadkowego w przedmiocie prawa pomocy na zasadach analogii. Dlatego orzeczono jak w punkcie drugim sentencji.

Przystępując natomiast do rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy w pozostałej części, a zatem do wniosku o ustanowienie adwokata, stwierdzić należy, że stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym - czyli w myśl art. 245 § 3 p.p.s.a. obejmującym tylko zwolnienie od kosztów sądowych lub tylko ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika - następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W ocenie rozpoznającego wniosek skarżący wykazał tę przesłankę w stopniu, jaki był możliwy w jego obecnej sytuacji, czyli w warunkach pozbawienia wolności. Dostarczył w szczególności zaświadczenie, w świetle którego od ponad roku przebywa w areszcie i nie wykonuje żadnego zajęcia zarobkowego. Ponadto jego majątek w istocie ogranicza się do kwoty nieprzekraczającej najniższego wynagrodzenia za pracę oraz przedmiotów przechowywanych w depozycie. Drugiej kwoty wymienionej w zaświadczeniu nie można brać pod uwagę, skoro jako pomoc postpenitencjarna ma być ona wypłacona dopiero po odzyskaniu wolności i przeznaczona na pokrycie niezbędnych wydatków, jakie wtedy powstaną. Nie można natomiast tracić z pola widzenia, że matka skarżącego utraciła niedawno pracę, którą wykonywała od kilku lat, wobec czego nie może wspierać syna materialnie. W takim stanie rzeczy wnioskodawca nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny opłacić pełnomocnika z wyboru.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w punkcie pierwszym sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.