I SA/Gl 1070/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - OpenLEX

I SA/Gl 1070/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3240645

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 października 2021 r. I SA/Gl 1070/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Kozłowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 13 października 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.L. na postanowienie Poczty Polskiej S. A. Centrum Obsługi Finansowej w Katowicach z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 25 czerwca 2021 r., Z.L. (dalej: strona skarżąca) wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, na postanowienie wskazane w sentencji postanowienia. Rzeczonym postanowieniem Poczta Polska S. A. Centrum Obsługi Finansowej w Katowicach utrzymała w mocy własne postanowienie z dnia (...) nr (...), mocą którego uznano za niezasadny zarzut nieistnienia obowiązku, przedstawiony w toku postępowania egzekucyjnego.

W odpowiedzi na skargę organ sformułował wniosek o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego. Wyjaśnił, że skarga została uznana w całości za zasadną. W związku z tym, postanowieniem z dnia (...) nr (...) organ uchylił w całości postanowienie z dnia (...) nr (...) oraz poprzedzające je postanowienie z dnia (...) nr (...) i uznał wniesiony zarzut nieistnienia obowiązku za zasadny. Organ stwierdził bowiem, że brak jest dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie przez skarżącą odbiorników radiofonicznego oraz telewizyjnego, co uniemożliwiło wykazanie istnienia obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1689).

W piśmie z dnia 23 września 2021 r. organ poinformował, że na postanowienie z dnia (...), wydane w trybie autokontroli, nie została wniesiona skarga do sądu administracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej w skrócie: p.p.s.a.) organ, którego działanie, bezczynność czy przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.

Na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli postępowanie to z innych przyczyn niż przewidziane w punktach poprzedzających (skuteczne cofnięcie skargi lub śmierć strony) stało się bezprzedmiotowe. Tego rodzaju bezprzedmiotowość występuje wówczas, gdy w toku postępowania, a przed wydaniem wyroku, przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia. Stosownie do treści art. 161 § 2 p.p.s.a. postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

W przedmiotowej sprawie organ skorzystał z instytucji uregulowanej w art. 54 § 3 p.p.s.a., poprzez uwzględnienie skargi w całości i wydanie nowego rozstrzygnięcia, które uwzględniło stanowisko strony skarżącej. Skarga wpłynęła do organu w dniu 1 lipca 2021 r. Wydanie postanowienia na skutek zastosowania trybu autokontroli miało miejsce w dniu (...). Organ zachował zatem, w kontekście omówionej wyżej regulacji, termin przewidziany do dokonania tej czynności. W konsekwencji należało uznać, że organ drugiej instancji w sposób prawidłowy skorzystał z przysługujących mu uprawnień autokontrolnych, powodując równocześnie wyeliminowanie z obrotu prawnego orzeczenia będącego przedmiotem zaskarżenia do sądu administracyjnego. To z kolei doprowadziło do odpadnięcia przyczyny leżącej u podstaw wniesienia skargi. Okoliczność ta sprawia, że postępowanie sądowoadministracyjne w niniejszej sprawie stało się bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 161 § 1 pkt 3, wobec czego należało orzec o jego umorzeniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.