Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724778

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 7 października 2019 r.
I SA/Gl 1042/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Nita.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 7 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.A. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r. nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił R.A. (dalej: "skarżąca") umorzenia należności z tytułu składek w łącznej kwocie (...) zł, za osobę ubezpieczoną będącą równocześnie płatnikiem tych składek.

Wyżej wymieniona decyzja, zawierająca prawidłowe pouczenie o prawie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni albo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gliwicach, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, została doręczona pełnomocnikowi skarżącej w dniu 27 maja 2019 r., co wynika z dowodu zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki znajdującego się w aktach administracyjnych. Tym samym termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 26 czerwca 2019 r.

Tymczasem dopiero w dniu 3 lipca 2019 r. (data stempla pocztowego) skarżąca nadała, za pośrednictwem Zakładu, do tut. Sądu skargę na decyzję z dnia (...) r.

W odpowiedzi na skargę pełnomocnik organu wniósł o jej odrzucenie, z uwagi na uchybienie terminu do jej wniesienia.

Zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z dnia 1 sierpnia 2019 r. wezwano skarżącą do usunięcia braku formalnego skargi poprzez podanie numeru PESEL - w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia.

Korespondencja sądowa zawierająca odpis wezwania została dwukrotnie awizowana w dniu 21 i 29 sierpnia 2019 r. a następnie zwrócona do siedziby tut. Sądu z adnotacją "zwrot nie podjęto w terminie". Wskazana przesyłka została uznana za skutecznie doręczoną, w trybie art. 73 p.p.s.a., z dniem 4 września 2019 r.

W zakreślonym terminie, który upłynął bezskutecznie z dniem 11 września 2019 r. skarżąca nie usunęła braku formalnego skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie jako "p.p.s.a.", skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Jednocześnie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. stanowi, że skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu przez sąd.

Ponadto stosownie do treści art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Tym samym, na mocy art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a., skoro skarga jest pierwszym pismem w sprawie to powinna zawierać numer PESEL skarżącej, będącej osobą fizyczną. Z kolei w przypadku gdy pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi (art. 49 § 1 w związku z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

W przedmiotowej sprawie zaskarżona decyzja została doręczona pełnomocnikowi skarżącej w dniu 27 maja 2019 r. a zatem termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 26 czerwca 2019 r. Natomiast skarga została nadana dopiero w dniu 3 lipca 2019 r. a zatem z uchybieniem 30-dniowego terminu do jej wniesienia. Ponadto skarżącą została wezwana do podania numeru PESEL jednakże w wyznaczonym terminie nie uzupełniła tego braku formalnego skargi. Wobec tego należy uznać, że skarga została złożona z uchybieniem terminu, a ponadto skarżąca nie uzupełniła, w wyznaczonym terminie, jej braku formalnego.

W związku z powyższym, na mocy art. 58 § 1 pkt 2 i 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.