Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723057

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 13 sierpnia 2019 r.
I SA/Gd 948/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Wojtynowska.

Sędziowie: NSA Alicja Stępień (spr.), WSA Irena Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 13 sierpnia 2019 r. sprawy ze skargi A. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 27 lutego 2019 r. nr (...) w przedmiocie klasyfikacji taryfowej towaru oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 7 stycznia 2016 r. "A" Sp. z o.o., działając jako przedstawiciel bezpośredni firmy "B" Sp. z o.o. z siedzibą w S. dokonał wpisu do rejestru procedur uproszczonych (nr (...)) dotyczący towaru importowanego z Chin wg faktury handlowej nr (...) z dnia 13 listopada 2015 r. Na podstawie powyższego wpisu towar zwolniono do wnioskowanej procedury. W dniu 21 stycznia 2016 r. w Oddziale Celnym "Terminal Kontenerowy" Urzędu Celnego zostało zarejestrowane zgłoszenie celne uzupełniające pod pozycją (...).

Importowany towar, opisany w polu 31 zgłoszenia celnego jako "lampy LED wykonane ze szkła" zaklasyfikowano do kodu Taric 9405 40 99 90, obejmującego: "lampy i oprawy oświetleniowe, włącznie z reflektorami poszukiwawczymi i punktowymi, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; podświetlane znaki, podświetlane tablice i tabliczki, i tym podobne, ze źródłem światła zamontowanym na stałe, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; pozostałe lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe; pozostałe; z pozostałych materiałów; pozostałe". Stawka erga omnes przyporządkowana do tego kodu to 2,7%.

W okresie od 26 stycznia 2018 r. do 9 maja 2018 r. funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili kontrolę w siedzibie firmy "B" Sp. z o.o. oraz w Biurze Rachunkowym "C" B.S. w G. Zakresem kontroli objęto dokumenty księgowe, handlowe i celne związane z obrotem towarowym z zagranicą. W czasie kontroli stwierdzono m.in. nieprawidłową klasyfikację ww. towarów. Na podstawie dokonanych ustaleń sporządzono Protokół Kontroli nr (...) z dnia 22 czerwca 2018 r.

W dniu 19 grudnia 2018 r. wydano decyzję nr (...), w której Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego:

1. orzekł o klasyfikacji taryfowej towaru z pozycji 1 zgłoszenia celnego - kodu Taric 8543 70 90 99;

2. określił stawkę celną erga omnes dla ww. towarów w wysokości 3,7%;

3. orzekł o zaksięgowaniu wymaganej kwoty należności celnych w wysokości 2.414 zł;

4. orzekł o poborze odsetek, wynikających z art. 65 ust. 5 ustawy Prawo celne.

Na powyższą decyzję pismem z dnia 5 listopada 2018 r. strona wniosła odwołanie, w którym zarzucono naruszenie:

a) art. 120 i 122 oraz 187 § 1 Ordynacji, poprzez niewyjaśnienie istoty sprawy;

b) art. 20 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r., ustanawiającej Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19 października 1992 r., polskie wydanie specjalne - 02.T.04. str. 307) (dalej powoływanego jako "rozporządzenie Rady") - poprzez jego niewłaściwe zastosowanie,

c) art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 861/2010 z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego załącznik 1 do rozporządzenia Rady (EWG) 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnotowej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 284 z 2010 r.) (dalej powoływanego jako "rozporządzenie Komisji") poprzez błędną interpretację zapisu pozycji 8543709099 w odniesieniu do przedmiotowego towaru, polegającą na uznaniu, że skoro pozycja 9405409990 nie wymaga wprost żarówek z wbudowanymi diodami LED, połączonymi w układ elektryczny zawierający rezystor, importowanych w postaci lamp LED, to nie można ich ujmować w tej pozycji, pomimo że pozycja ta obejmuje "lampy, inne niż wymienione", niezależnie od materiału, z którego zostały wykonane, a w konsekwencji zakwalifikowanie towaru pod pozycją 8543709099, obejmującą pozostałe, inne nie wymienione urządzenia i aparaty elektryczne, pomimo ich wymienienia wprost w taryfie celnej pod pozycją 9405409989 lub przy jej zmieniającym się w czasie braku, do pozycji 9405409990, jak wskazano w zgłoszeniu.

W związku z powyższymi zarzutami strona wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i orzeczenie o klasyfikacji taryfowej towarów w postaci "żarówek LED" do kodu 94054099 jako części lampy ewentualnie o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez organ pierwszej instancji.

Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego nie znalazł przesłanek do uwzględnienia odwołania w całości i przy piśmie z dnia 25 stycznia 2019 r. przekazał je wraz z aktami sprawy do rozstrzygnięcia Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej.

W konsekwencji przeprowadzonego postępowania odwoławczego Dyrektor Izby Administracji Skarbowej decyzją nr (...) z dnia 27 lutego 2019 r. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego nr (...) z dnia 19 grudnia 2018 r.

W uzasadnieniu organ wskazał, że biorąc pod uwagę treści pozycji 9405, jak też brzmienie not wyjaśniających oraz indywidualne cechy importowanych towarów, jak również mając na uwadze ww. definicję, co do zasady żarówki (lampy) LED należy klasyfikować do pozycji 8543. Nie stanowią one lamp i opraw oświetleniowych w rozumieniu pozycji 9405 Taryfy Celnej, lecz są przeznaczone do zamontowania w lampach lub oprawach oświetleniowych objętych tą pozycją. Ponadto należy zwrócić uwagę, że źródła światła zasilane energią elektryczną są klasyfikowane w dziale 85 i zgodnie z uwagą 1 (f) do działu 94 są wykluczone z pozycji 9405. Pozycja 9405 obejmuje lampy i oprawy oświetleniowe z dowolnego materiału z zastosowaniem jakiegokolwiek źródła światła. Tak więc w rozumieniu pozycji 9405 jest to wyrób gotowy, przy czym należy podkreślić, że obecność źródła światła nie ma znaczenia z punktu widzenia klasyfikacji taryfowej lamp i opraw oświetleniowych tj. pozostaje nim bez względu na to czy posiada żarówkę czy też nie. W związku z powyższym zaklasyfikowanie żarówek (lamp) LED do kodu 9405 40 99 obejmującego pozostałe lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe, z materiałów innych niż tworzywa sztuczne jest nieprawidłowe.

Wskazano, że kwestia klasyfikacji towaru w postaci żarówek LED do kodu HS 8543 i 9405 była przedmiotem rozważań Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC). W decyzji 52. (wrzesień 2013) Komitet stwierdził, iż "Lampa punktowa" LED, złożona z kilku diod ełektroluminescencyjnych, zespołu obwodów elektrycznych do prostowania zasilania AC i przekształcania napięcia na poziom możliwy do wykorzystania przez LED-y, radiatora i cokołu dwuwtykowego winna być klasyfikowana do pozycji 8543 70. Jednocześnie Komitet wskazał, iż powyższa klasyfikacja zgodna jest z regułą 1 i 6 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej (ORINS).

W zaistniałych okolicznościach prawnych brak jest podstaw do przyjęcia, iż klasyfikacja przedmiotowego towaru wskazana w zaskarżonej decyzji organu celnego pierwszej instancji oparta o decyzję klasyfikacyjną jest nieprawidłowa. Sugerowany natomiast przez stronę w odwołaniu z dnia 8 stycznia 2019 r. kod 9405 40 99 90, sprzeciwia się rzeczonej decyzji Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC).

Przechodząc do stanowiska Strony zawartego w uzasadnieniu odwołania, iż w obecnym stanie prawnym przedmiotowy towar powinien zostać odprawiony w pozycji 85399090 ze stawką 0% Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wskazał, że ww. pozycja obejmuje części elektrycznych lamp żarowych lub wyładowczych, włączając zespoły nierozbieralnych wkładów reflektorów oraz promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni; lamp łukowych; lamp z diod elektroluminescencyjnych (LED). Zgodnie z brzmieniem Not wyjaśniających do Nomenklatury scalonej do pozycji 8539 Podpozycje 8539 90 10 i 8539 90 90 obejmują:

1) cokoły elektrycznych lamp żarzących się i wyładowczych lamp elektrycznych oraz żarówek;

2) żarniki wolframowe, spirale, pocięte na odcinki o wymaganej długości i gotowe do zmontowania;

3) elektrody metalowe do lamp wyładowczych oraz elektronowych;

4) części szklane (wyłączając części izolacyjne objęte podpozycją 8547 90 00), przeznaczone do zamontowania wewnątrz lamp oraz lamp elektronowych;

5) wsporniki do żarników.

W związku z powyższym w obecnym stanie prawnym do ww. pozycji klasyfikuje się części żarówek LED (lamp LED), natomiast lampy (żarówki) z diod elektroluminescencyjnych (LED) klasyfikuje się do kodu TARIC 8539 50 00 00 ze stawką celną erga omnes 3,7%.

Strona zaskarżyła powyższą decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Strona zaskarżonej decyzji zarzuciła:

1) naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 20 oraz art. 220 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92.z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w zw. z art. 1 i art. 2 Rozporządzenia Nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej zmienionej rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 2015/1754 z dnia 6 października 2015 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz.UE.L Nr 290 z 31 października 2013 r.) poprzez ich błędną wykładnię i co za tym idzie niewłaściwe zastosowanie, polegające na uznaniu, że towar w postaci żarówek LED klasyfikuje się do pozycji kodu CN 8543 70 (kod 8543 70 90 99 Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (dalej: "TARIC")), podczas gdy towar w postaci żarówek LED, z uwagi na fakt, iż nic wykonuje żadnych indywidualnych funkcji, winien być zaklasyfikowany do kodu CN 9405 40 99 (9405 40 99 90 TARIC) jako pozostałe lampy i oprawy oświetleniowe - co w konsekwencji doprowadziło do dokonania nieprawidłowej klasyfikacji celnej importowanego towaru do Kodu TARIC 8543 70 90 99 oraz do niesłusznego retrospektywnego zaksięgowania należności celnych w kwocie 2.414 zł;

2) art. 73 ustawy Prawo Celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858) w zw. z art. 67 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302) z 19 października 1992 r. przez ich błędne zastosowanie polegające na zastosowaniu art. 73 ustawy Prawo celne w brzmieniu, które nie obowiązywało w dniu dokonania zgłoszenia celnego, co skutkuje utrzymaniem w mocy decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa tj. z pominięciem zastosowania art. 120 i 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613);

3) naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy w postaci:

a) art. 120 Ordynacji podatkowej, poprzez nie uznanie, że organy celne działały wbrew przepisom prawa;

b) art. 122 w zw. z art. 187 ustawy Ordynacja podatkowa, poprzez uznanie, iż organy celne podjęły wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz poprzez uznanie, iż dokonały wyczerpującego rozpatrzenia zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz zgromadzenia materiału dowodowego;

c) art. 233 § 1 pkt Ordynacji podatkowej polegające na utrzymaniu w mocy przez organ drugiej instancji decyzji organu pierwszej instancji pomimo naruszenia przez ww. decyzję przepisowi art. 188 w zw. z art. 180 § 1 w zw. z art. 122 Ordynacji podatkowej poprzez dowolne ustalenia stanu faktycznego oraz bezpodstawne i przedwczesne uznanie, iż w sprawie nie ma potrzeby przeprowadzenia dowodu z przesłuchania skarżącego, gdyż dowód ten nie ma znaczenia dla sprawy, podczas gdy wskazane przez skarżącego okoliczności dotyczące stanu faktycznego pozwoliłby ustalić, iż przedmiotowe żarówki LED nie wykonują żadnych indywidualnych funkcji, co mogło doprowadzić do niezakwalifikowania przedmiotowego towaru do Kodu Nomenklatury Scalonej 8543 70 (8543 70 90 99 TARIC), jako pozostałe maszyny i aparatura, elektryczna, wykonująca indywidualne funkcje, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale;

d) art. 233 § 1 pkt Ordynacji podatkowej polegające na utrzymaniu w mocy przez organ drugiej instancji decyzji organu pierwszej instancji, pomimo naruszenia przez ww. decyzję przepisów art. 197 § 1 w z art. 121 Ordynacji podatkowej poprzez nieprzeprowadzenie przez i organ pierwszej instancji, pomimo wniosku strony, dowodu z opinii biegłego na okoliczności wymagające wiadomości specjalnych dotyczących określenia cech towaru, które organ pierwszej instancji wskazałby jako wiążące w zakresie wyboru kryterium klasyfikacji towaru, podczas gdy w sprawie dowolnie uznano, że przedmiotowe żarówki LED podlegają klasyfikacji jako maszyna i aparatura, elektryczna wykonująca indywidualne funkcje, gdzie żarówki LED nie pełnią żadnych indywidualnych funkcji - co w konsekwencji mogło doprowadzić do nieprawidłowej, sprzecznej logicznie, klasyfikacji celnej importowanego towaru do pozycji 8543 70 90 99 TARIC;

e) art. 233 § 1 pkt Ordynacji podatkowej polegające na utrzymaniu w mocy przez organ drugiej instancji decyzji organu pierwszej instancji pomimo naruszenia przez ww. decyzję przepisów: art. 198 § 1 w zw. z art. 122 Ordynacji podatkowej poprzez nieprzeprowadzenie przez organ pierwszej instancji oględzin, które umożliwiłyby określenie cech przedmiotowego towaru w tym ustalenie, iż przedmiotowe żarówki LED nie wykonują żadnych indywidualnych funkcji, co w konsekwencji mogło doprowadzić do nieprawidłowego zaklasyfikowani towaru do pozycji 8543 70 90 99 TARIC;

f) art. 233 § 1 pkt Ordynacji podatkowej polegające na utrzymaniu w mocy przez organ drugiej instancji decyzji organu pierwszej instancji pomimo naruszenia przez ww. art. 200a Ordynacja podatkowa poprzez brak przeprowadzenia rozprawy pomimo, iż zachodziła potrzeba: wyjaśnienia sprawy przy udziale biegłego, co w konsekwencji mogło doprowadzić nieprawidłowej, sprzecznej logicznie, klasyfikacji celnej importowanego towaru pozycji 8543 70 90 99 TARIC.

W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał swoje stanowisko i wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Na wstępie należy wskazać, że wbrew zarzutom skargi w sprawie nie doszło do naruszenia przepisów proceduralnych.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy Prawo celne do postępowania w sprawach celnych nie stosuje się rozdziału 1 Ordynacji podatkowej. Jak prawidłowo wyjaśniono w zaskarżonej decyzji do postępowań w sprawach celnych ma zastosowanie ustawa Ordynacja podatkowa jedynie w zakresie wskazanym w art. 73 ust. 1 ustawy Prawo celne tj. przepisy art. 12, art. 141-143, art. 168, art. 170 oraz działu IV rozdziałów 2, 5, 6, 9, 10, 11 - z wyłączeniem art. 200, oraz rozdziałów 21-23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, a do odwołań stosuje się odpowiednio także przepisy art. 140 § 1, art. 162 § 1-3, art. 163 § 2, art. 169 § 1 i 1a, art. 210, 11 pkt 1-6 i 8 oraz § 2, art. 220-223, art. 226-229, art. 232, art. 233 § 1 i 2, art. 234 oraz art. 234a tej ustawy. Zatem wskazane przepisy dotyczące zasad ogólnych postępowania, które zawierają się w tym rozdziale, nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. W preambule do Unijnego Kodeksu Celnego zostały opisane m.in. zasady rządzące procedurą wydawania decyzji, odnoszące się do takich zasad ogólnych jak zasada legalizmu zapewnienia czynnego udziału strony w postępowaniu, zaufania do organów celnych. Uznać należy, że Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego prowadząc postępowanie w niniejszej w sprawie, w pełni zastosował się do tych zasad. Organ ten, kierując się m.in. treścią art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej podjął niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Zgromadził materiał dowodowy wystarczający do podjęcia końcowego rozstrzygnięcia, realizując tym samym zasadę kompletności materiału dowodowego określoną w art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu decyzji zaś szczegółowo przedstawił przesłanki, którymi kierował się dokonując rozstrzygnięcia w zakresie prawidłowej klasyfikacji taryfowej towarów objętych zgłoszeniami celnymi nr jw. W sprawie znalazła ponadto pełne odzwierciedlenie zasada swobodnej oceny dowodów określona w art. 191 ustawy Ordynacja podatkowa, a organ pierwszej instancji przy ocenie znaczenia i wartości zebranego materiału dowodowego kierował się prawidłami logiki i prawidłowo ustalił stan faktyczny w sprawie. Mając na uwadze fakt, iż dowody zebrane w niniejszej sprawie były wystarczające do zajęcia stanowiska w kwestii klasyfikacji taryfowej importowanego przez stronę towaru Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego prawidłowo uznał, że nie ma konieczności przeprowadzania dodatkowych dowodów takich jak powołanie biegłego, czy też przesłuchanie skarżącego. Organ podjął wszelkie starania w celu wszechstronnego wyjaśnienia sprawy oraz wyjaśnił przesłanki, którymi kierował się przy załatwieniu niniejszej sprawy, co znalazło odzwierciedlenie w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Tym samym nie zasługuje na uznanie także zarzut naruszenia przepisów art. 180 § 1, art. 197 § 1, art. 198 § 1 oraz art. 200a Ordynacji podatkowej.

Przechodząc do zarzutu naruszenia art. 73 ustawy Prawo celne w zw. z art. 67 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny przez ich błędne zastosowanie polegające na zastosowaniu art. 73 ustawy Prawo celne w brzmieniu, które nie obowiązywało w dniu dokonania zgłoszenia celnego. Sąd podziela pogląd, że art. 67 Wspólnotowego Kodeksu Celnego odnosi się do przepisów regulujących procedurę celną. Zgodnie z ww. przepisem datą, którą należy uwzględniać przy stosowaniu wszelkich przepisów regulujących procedurę celną, do której zgłaszane są towary, jest data przyjęcia zgłoszenia celnego. Natomiast art. 73 Prawa celnego reguluje przepisy znajdujące zastosowanie do postępowań w sprawach celnych, które stosuje się w brzmieniu w chwili prowadzenia postępowania i wydawania decyzji. Należy zatem stwierdzić, że zaskarżona decyzja została wydana w oparciu o obowiązujące przepisy, zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy Prawo celne w brzmieniu obowiązującym w dacie prowadzonego postępowania odwoławczego.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia przepisów prawa materialnego tj. art. 20 oraz art. 220 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w zw. z art. 1 i art. 2 Rozporządzenia Nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej zmienionej rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 2015/1754 z dnia 6 października 2015 r., zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, biorąc pod uwagę treści pozycji 8543, brzmienie not wyjaśniających oraz indywidualne cechy importowanych towarów, należy stwierdzić, że co do zasady żarówki (lampy) LED należy klasyfikować do pozycji 8543. Nie stanowią one lamp i opraw oświetleniowych w rozumieniu pozycji 9405 Taryfy Celnej, lecz są przeznaczone do zamontowania w lampach lub oprawach oświetleniowych objętych ta pozycją. Ponadto należy zwrócić uwagę, że źródła światła zasilane energią elektryczną są klasyfikowane w dziale 85 i zgodnie z uwagą 1 (f) do działu 94 są wykluczone z pozycji 9405. Pozycja 9405 obejmuje lampy i oprawy oświetleniowe z dowolnego materiału z zastosowaniem jakiegokolwiek źródła światła. Tak więc w rozumieniu pozycji 9405 jest to wyrób gotowy, przy czym należy podkreślić, że obecność źródła światła nie ma znaczenia z punktu widzenia klasyfikacji taryfowej lamp i opraw oświetleniowych tj. pozostaje nim bez względu na to czy posiada żarówkę czy też nie. W związku z powyższym zaklasyfikowanie żarówek (lamp) LED do kodu 9405 40 99 obejmującego pozostałe lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe z materiałów innych niż tworzywa sztuczne jest nieprawidłowe, co oznacza, że zarzuty strony są w tym zakresie niezasadne.

Organ wskazał, że kwestia klasyfikacji towaru w postaci żarówek LED do kodu HS 8543 i 9405 była przedmiotem rozważań Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC). W decyzji 52. (wrzesień 2013) Komitet stwierdził, iż "Lampa punktowa" LED, złożona z kilku diod elektroluminescencyjnych, zespołu obwodów elektrycznych do prostowania zasilania AC i przekształcania napięcia na poziom możliwy do wykorzystania przez LED-y, radiatora i cokołu dwuwtykowego winna być klasyfikowana do pozycji 8543 70. Jednocześnie Komitet wskazał, iż powyższa klasyfikacja zgodna jest z regułą 1 i 6 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej (ORINS).

Należy pamiętać, że do Taryfy Celnej znajdują się oprócz Not wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej między innymi również decyzje klasyfikacyjne Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC). Decyzje klasyfikacyjne Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC) podejmowane są w celu zapewnienia jednolitości klasyfikacji towarowej specyficznych towarów.

Zgodnie z art. 7 Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (sporządzonej w dniu 14 czerwca 1983 r.) do funkcji Komitetu (HSC) należy miedzy innymi przygotowanie zaleceń w celu zabezpieczenia jednolitości interpretacji i stosowania Systemu Zharmonizowanego, a także Not Wyjaśniających, Opinii Klasyfikacyjnych i decyzji klasyfikacyjnych. Przygotowane podczas sesji Komitetu (HSC) Noty Wyjaśniające, Opinie Klasyfikacyjne i decyzje klasyfikacyjne są następnie przedkładane do zatwierdzenia Radzi Współpracy Celnej. Listy decyzji klasyfikacyjnych znajdują się w Wyjaśnieniach do Taryfy Celnej.

Noty, Opinie i decyzje są ważnym środkiem służącym zapewnieniu jednolitego stosowania Taryfy Celnej przez organy celne państw członkowskich i jako takie mogą być uznane za istotną pomoc w interpretacji Taryfy (por. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach 798/79, C-396/02).

Oznacza to, że posłużenie się nim w zaskarżonej decyzji nie stanowi naruszenia prawa.

Zatem brak jest podstaw do przyjęcia, iż klasyfikacja przedmiotowego towaru wskazana w zaskarżonej decyzji organu celnego pierwszej instancji oparta o decyzję klasyfikacyjną jest nieprawidłowa. Sugerowany przez stronę w odwołaniu z dnia 8 stycznia 2019 r. kod 9405 40 99 90, jest nieprawidłowy, co uzasadniono w zaskarżonej decyzji.

Odnosząc się do zarzutu wymienionego w uzasadnieniu skargi, iż doszło do błędnego odczytania stanu hipotecznego wskazanej pozycji TARIC 8543 70 90 99, należy zauważyć, że w uzasadnieniu decyzji organ prawidłowo przywołał treść Noty wyjaśniającej do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 8543 tj. Niniejsza pozycja obejmuje, między innymi: (...) (16) Urządzenia elektroluminescencyjne, zazwyczaj w paskach, płytkach lub panelach i na bazie substancji elektroluminescencyjnych (np. siarczku cynku), umieszczone pomiędzy dwiema warstwami materiału przewodzącego, jednakże jak organ wyjaśnił przez omyłkę pisarską błędnie wskazano, iż dotyczą one pozycji 8541.

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, że brak jest podstaw tak do stwierdzenia nieważności decyzji, jak i ich uchylenia. Z tego powodu skarga - jako niezasadna - została oddalona (art. 151 p.p.s.a.).

z

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.