Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884354

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 27 lutego 2012 r.
I SA/Gd 91/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 23 listopada 2010 r., (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: podjąć zawieszone postępowanie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.