Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2908840

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 25 marca 2010 r.
I SA/Gd 91/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Wesołowska (spr.).

Sędziowie: NSA Małgorzata Gorzeń, WSA Ewa Wojtynowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 25 marca 2010 r. sprawy ze skargi J. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 30 listopada 2009 r. nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.