I SA/Gd 894/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2550002

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 września 2018 r. I SA/Gd 894/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zbigniew Romała.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy (...) na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 lipca 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego postanawia

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić stronie skarżącej kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 10 lipca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił Gminie (...) wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Powyższe postanowienie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 10 lipca 2018 r.

W dniu 10 sierpnia 2018 r. reprezentujący stronę skarżącą pełnomocnik nadał w urzędzie pocztowym skargę na ww. postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - dalej jako "p.p.s.a.", skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Z przepisów art. 58 ww. ustawy wynika z kolei, że sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia (§ 1 pkt 2). Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (§ 3).

Jak wynika z akt sprawy, zaskarżone postanowienie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 10 lipca 2018 r., a zatem ustawowy termin do wniesienia skargi na to postanowienie upływał w dniu 9 sierpnia 2018 r. W związku z tym uznać należało, że składając w dniu 10 sierpnia 2018 r. w urzędzie pocztowym pismo zawierające skargę, strona skarżąca uczyniła to po upływie ustawowego terminu.

Biorąc powyższe pod uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., odrzucił skargę.

Na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd zwrócił stronie skarżącej uiszczony wpis sądowy od skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.